Kallelse till extra bolagsstämma i NCC AB

Här ser du ett utdrag från kallelsen. Vänligen läs igenom hela kallelsen här för detaljerad information samt dagordning.

Aktieägarna i NCC AB kallas till extra bolagsstämma den 12 november 2020.

I syfte att motverka spridning av Coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 november 2020,
  • dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas och det finns även tillgängligt på NCC:s huvudkontor, Herrjärva Torg 4, 170 67 Solna.

Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till:
NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu och ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 11 november 2020.

Aktieägare som är fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret.
Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Röster som mottages senare än den 11 november 2020 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Euroclear Sweden AB på telefon 08‑402 92 54 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor: Integritetspolicy

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Maria Grimberg, Head of Communication. Foto/illustration: Joakim Kröger
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group