Integritetspolicy för NCC AB

1. Allmänt


NCC AB, organisationsnummer 556034-5174, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NCC har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.


2. Personuppgiftsansvarig


NCC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, NCC. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 8.


3. När samlar vi in personuppgifter?


NCC samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant av något av NCCs nyhetsbrev,
  • Gör en intresseanmälan till något av NCCs projekt,
  • Gör en intresseanmälan till någon av NCCs tjänster,
  • Gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar kundtjänst, eller
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och NCC.

NCC använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om NCCs användning av cookies hittar du här.


4. Hur länge sparas uppgifterna?


Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.


5. Varför behandlar NCC uppgifter om dig?


NCC behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar NCC personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.


6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?


NCC kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för NCCs räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer NCC tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata NCCs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


7. Förändringar av Integritetspolicyn


Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om NCC genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer NCC att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på NCCs webbplats.


8. Rätt att begära information, rättelser mm


Om du inte vill att NCC behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till NCC. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som NCC behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur NCC behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på webmaster@ncc.se.