Passivhus

NCC ligger långt framme i utvecklingen av passivhus. Att dra ner energianvändningen i våra bostäder är nödvändigt. Med stigande energipriser är det både tryggt och alltmer lönsamt att äga ett lågenergihus. Och framför allt tjänar miljön på energieffektivare hus.

Passivhus är ett exempel på lågenergihus

Passivhus värms huvudsakligen upp av kroppsvärme, elektriska apparater, belysning och solinstrålning. NCC ligger långt framme i utvecklingen av passivhus. Denna typ av hus innebär en något högre investering i byggskedet, men blir på sikt billiga att äga tack vare kraftigt minskade driftskostnader.

NCC har samlat sina tidigare erfarenheter och kunskaper i en "plattform" som kompletterar NCC:s tekniska plattformar för småhus respektive flerbostadshus. Genom att återupprepa tekniska lösningar som kunden inte "ser" skapas kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring, för både NCC och kund.

Plattformen bygger på säkra bygg- och installationstekniska lösningar, erfarenheter från genomförda samt pågående passivhusprojekt. Byggfysiska risker och påverkan på inneklimat har beaktats särskilt.

En aktiv insats för en bättre miljö

NCC arbetar kontinuerligt med en rad olika aktiviteter kring lågenergihus/passivhus för att hela tiden öka och sprida kunskapen om lågenergihus.

Vad är då ett passivhus?

Låt dig inte förledas av det stillsamma namnet – passivhus går faktiskt längre än många andra lågenergihus, då de klarar sig på en minimal värmetillförsel. På så sätt kan energibehovet halveras och koldioxidutsläppen reduceras.

Med extraisolerade väggar, golv, fönster etc. och effektiv värmeåtervinning ur ventilationsluften skapas förutsättningar för att nå 50 procent lägre energibehov än i traditionella byggnader. Passivhusen är så välisolerade att de till stor del värms upp av kroppsvärme, elektriska apparater och belysning.

Bättre boendemiljö

Boende i tidigare byggda passivhus vittnar om ökad komfort tack vare ökad täthet, förvärmd tilluft och inget drag från varken tilluftsventiler eller fönster. Ett tätt hus skyddar (tvärtemot vad en del tror) effektivt mot fuktskador, bland annat eftersom fuktig inomhusluft aldrig tränger ut i konstruktionen. Samtidigt är luftväxlingen och filtreringen i passivhus bättre än i de flesta traditionella hus, vilket ger högsta kvalitet på inomhusluften.

Andra fördelar är till exempel de vackra, djupa fönsternischerna och att man helt slipper värmeelement. Det blir med andra ord både snyggt, lättare att möblera och hålla rent. Dessutom leder den välisolerade konstruktionen till att det blir mycket tyst inomhus.

Redan idag byggs NCC:s bostäder med förutsättningen att ge våra kunder lägre energikostnader och bidra till en minskad klimatpåverkan. Med hjälp av passivhusteknik kan vi i framtiden utveckla ännu bättre byggmetoder för energisnåla hus, och på lång sikt sänka energibehovet ytterligare i alla nyproducerade bostäder.

Passivhus kan utformas på många olika sätt, och estetik kan kombineras med etik.