Forskning, utveckling och innovation

NCC har en lång erfarenhet av att systematiskt driva forsknings- och utvecklingsarbete. Detta görs runt om i hela företaget. Det handlar om allt från kunskapsbyggande forskning till mer industriellt inriktad produkt- och metodutveckling, ofta i nära samverkan med kunder och leverantörer, högskolor och universitet.

NCC har ett kontinuerligt samarbete med olika universitet och högskolor. Genom detta samarbete får ett antal av våra medarbetare en möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom att bli industridoktorander vilket också bidrar till NCCs egna strategiska utveckling. Vi har också ett antal adjungerade professorer, adjungerade lektorer, industriella post doc och affilierade fakultet placerade på de stora högskolorna (exempelvis KTH, Chalmers, Luleå Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola i Sverige och Danmarks Tekniska Universitet i Danmark).

Viktiga frågor

Effektivt byggande till rätt pris, med så liten klimatpåverkan och så säkert som möjligt är viktiga frågor. Därför satsar vi på att förbättra byggmetoder och samarbetsprocesser och att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Digitalisering, artificiell intelligens och robotisering är andra viktiga områden som vi satsar på för att effektivisera vårt arbete. Genom forskningsprojekten vill vi utveckla specialistkunskaperna inom NCC och bana väg för förändringar i branschen.

Internationellt samarbete

Många av forskningsprojekten utförs i samarbete med universitet, högskolor och forskningsinstitut i Norden och övriga Europa. NCC ingår också i flera europeiska forskningsnätverk, bland annat ENCORD.

Större FoU-projekt och samarbeten

NCC  medverkar i flertalet kompetenscenter på universiteten, exempelvis Digital Twin Cities Centre (DTCC), Competence Centre Recycling (CCR), Swedish Wind Power Technology Centre (SWPTC), Centrum för dagvattenhantering (Drizzle) med flera. Vi medverkar också i många projekt finansierade genom de olika strategiska innovationsprogrammen (SIP SmartBuilt Environment, SIP InfraSweden2030, SIP Re:Source, SIP Viable Cities) och genom E2B2 (Energieffektivt byggande och boende).