Dags för ny cykelinfrastruktur

Cykeln är ett färdmedel på snabb frammarsch. Samtidigt finns en bred önskan att öka andelen cyklister i samhället. Ur hållbarhetsperspektiv är cykeln överlägsen. Nu krävs infrastruktur för ett av framtidens naturliga transportmedel.

Att cykla är snabbt, billigt, flexibelt och ger god hälsa. Om fler skulle cykla i städerna skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle minska. Och luften skulle bli renare att andas. Men det krävs en gemensam kraftsamling om vi ska lyckas utveckla en bra cykelinfrastruktur.

Cykeln är ett eget trafikslag

I framtiden tror vi att cykeln kommer ha en lika självklar plats i hemmet, på jobbet och i samhället som bilen haft sedan länge. Tiden är mogen för att hantera cykeln som ett eget trafikslag vid utvecklingen av staden. Vi behöver en cykelinfrastruktur som underlättar för cyklisten att ta sig fram enkelt, snabbt och säkert. Till exempel ska du kunna parkera cykeln smidigt och ta dig fram friktionsfritt och säkert över kommungränser.

“För oss på NCC är bra cykelinfrastruktur en fråga om att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.”

- Frida Panzar, affärsutvecklare, ansvarig för NCC Cycle Logics™

Samverkan för bra cykelinfrastruktur

Samverkan tror vi är en bra utgångspunkt vid utvecklingen av en funktionell cykelinfrastruktur för framtiden. Bland annat arbetar vi i nätverk tillsammans med olika intressenter inom cykelområdet. Vi har även kopplat in en jurist som tittar på möjligheterna för kommuner att samarbeta kring cykelinfrastrukturen inom ramarna för LOU.

NCC har satt ihop ett nordiskt team där cykelfrågan hanteras ur ett större perspektiv. Hela flödet är centralt: bostaden, arbetet, servicefunktionerna och vägen däremellan. Våra olika affärsområden bidrar med lärdomar från alla typer av samhällsbyggnad i olika länder, och utvecklar samtidigt nya insikter. Här byggs kunskap om hur vi skapar ett samhälle där cykeln har en naturlig plats.

Mer än bara bygga cykelbanor

Just nu fokuseras vårt utvecklingsarbete kring tre områden: smarta cykelparkeringar, längre cykelstråk genom staden och säkra avspärrningar vid vägarbeten. Funktionella och säkra lösningar samlar vi under namnet NCC Cycle Logics.

Långa, sammanhängande cykelstråk som binder ihop staden är inte bara nödvändiga. De är även mer kostnadseffektiva. Kommer vi in tidigt i processen, så kan vi som bygger cykelbanor planera effektivt och till exempel göra vissa jobb på lågsäsong. Det ger mer infrastruktur för pengarna. Målet är att hitta säkra och bra lösningar för alla typer av cyklister, från barnet på väg till skolan till ”lycracyklisten” som cykelpendlar till jobbet i hög fart.

På NCC arbetar vi ofta på väg och cykelväg. Därför vill vi sätta ljuset på smarta och säkra avspärrningar även för cyklister. Bland annat får alla som utbildas i Arbete på väg genom oss en introduktion till cyklistens vardag. Vilka riskfyllda avspärrningar bör undvikas? Vilka lösningar är säkrare?

Cykelplanen en samhällsinvestering

Att åka bil är idag det vanligaste sättet att ta sig till arbetet. I genomsnitt tar det ca 30 minuter per resa, alltså relativt korta resor. Genom att möjliggöra cykling i större utsträckning kan vi ta ett stort kliv mot vårt gemensamma mål om ett fossilfritt samhälle.

Cykling är en vinnare samhällsekonomiskt. Forskningen talar sitt tydliga språk: Mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, lägre sjukfrånvaro och massiva hälsoeffekter jämfört med om du väljer bilen.

En inkluderande stad

En cykel behöver inte kosta mycket och är tillgänglig för alla. Ökad rörlighet för alla skapar en mer inkluderande stad. Därför kan cykeln även bidra till minskat socialt utanförskap.

Frida Panzar_NCC40654
Frida Panzar

Marketing & Business Developer, Infra Services, NCC Infrastructure