Närbild på dagvatten bland vass.

Klimatanpassad dagvattenhantering

Tillsammans med våra kunder tar vi fram klimatanpassade lösningar för dagvattenhantering. Lösningar för att till exempel förhindra översvämningar vid kraftiga skyfall eller ta vara på vattnet i bevattningssyfte.

När vi förtätar städerna och ytorna mellan husen försvåras avrinning på kontrollerat sätt. Följden blir att dagvatten översvämmar gator och rinner ner i källare. Gävle, Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg är bara några av de städer som drabbats hårt de senaste åren.  Vi behöver därför utforma våra städer och bebyggda områden så att dagvattnet tas om hand och leds till naturliga uppsamlingsplatser.

I tätbyggda städer med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor kan det vara svårt för dagvattnet att rinna undan och tränga ner i marken på ett naturligt sätt. När det kommer stora volymer regnvatten från skyfall eller när marken är vattenmättad skapas problem då de befintliga dagvattensystemen inte klarar av flödet.

Exempel på produkter och tjänster kopplade till dagvattenhantering

Åtgärder

 • Genomsläppliga markbeläggningar
 • Fördröjningsmagasin, dammar och anlagda våtmarker
 • Barriärer och jordförstärkning
 • Utbyggnad och renovering av ledningsnät
 • Träd och blomstrande biotoper
 • Sociodukter, ekodukter, faunapassager

Vinster

 • Infiltration
 • Upptag och magasinering av nederbörd
 • Mångfunktionella ytor, översvämningsytor som även kan fungera som rekreationsytor
 • Översvämning och erosionsskydd
 • Avskiljning och nedbrytning av föroreningar
 • Biologisk mångfald