Hantera skyfallen med NCC Drain Ways

NCC Drain Ways dränerande lösningar för stadens hårdgjorda ytor minskar risken för översvämningar. Genom naturlig infiltration fördröjs regnvattnet och ledningssystemet avlastas.

Klimatförändringarna gör att vi behöver rusta oss för att hantera större vattenmängder, inte minst vid intensiva skyfall. Ökad urbanisering med växande andelar hårdgjorda ytor, i kombination med underdimensionerade ledningar, ökar risken för översvämning.

NCC Drain Ways dränerande beläggningar har kapacitet att klara både vardagsregn och mer extrema skyfall. Den hårdgjorda ytan dränerar bort vattnet, fördröjer flöden och avlastar därmed befintliga ledningssystem. NCC Drain Ways har använts framgångsrikt i Danmark under många år. Nu finns lösningar anpassade för svenska förhållanden.

Fördröjningsmagasin som renar dagvattnet

NCC Drain Ways fungerar som fördröjningsmagasin vid skyfall så att risken för översvämning på den hårdgjorda ytan, och i närliggande bebyggelse, minskar eller undviks helt. Infiltrationen genom materialet gör att dagvattnet till viss del renas från partiklar och föroreningar. Eftersom markens naturliga infiltrationsprocesser bibehålls skapas också mer hälsosamma miljöer för stadens träd och växter, som annars lätt drabbas av torkningsdöden med dyrbar omplantering som följd. Även grundvattnet kan fyllas på naturligt, men det kan kräva utredning och tillstånd.

Ekonomisk lösning för hårdgjorda ytor

Byggprocessen är i stort sett densamma som vid vanliga markarbeten. En dränerande konstruktion gör däremot att behoven av konventionella brunnar och utbyggda ledningssystem minskar eller försvinner helt. NCC Drain Ways kompletterar på så sätt det befintliga ledningssystemet vilket ger en mer ekonomisk helhetslösning. Tack vare ett yteffektivt utförande ökar möjligheterna i trånga stadsmiljöer. Något som också minskar störningarna under byggnationen.

Hög bärighet och effektiv dränering

Bärigheten i NCC Drain Ways består eftersom materialet kan packas hårt och ändå innehålla hålrum för effektiv dränering. En väldränerad konstruktion minskar risken för frostsprängning, tjällossning, sprickor och sättningar. Vägsalt påverkar inte funktionen. Det enda du behöver tänka på är vissa justeringar i drift och underhåll, t.ex. ökad fraktion på vintervägsanden eller rensning av fogar och körytor.

Vattenhantering i stadsmiljön

Som enda byggbolag deltog NCC 2015–2017 i det stora Vinnova-finansierade branschprojektet ”Klimatsäkrad stad”. Projektets tester har resulterat i flera lösningar för framgångsrik dränering av hårdgjorda ytor, som vi nu erbjuder dig som kund:

  • Dränerande asfalt med dränerande bärlager
  • Konventionell asfalt med dränerande bärlager
  • Dränerande marksten med dränerande bärlager

Vilken variant som är lämplig beror på platsens förhållanden, dimensionering, trafikbelastning och estetiska preferenser. Lösningarna kan också kombineras med varandra, exempelvis dränerande bärlager med konventionell asfalt som rinner av mot dränerande marksten eller planteringar.

Låt oss utforska möjligheterna tillsammans

Vi hjälper dig med projekteringen, uppbyggnaden och driftinstruktioner för att din hårdgjorda yta ska klara uppgiften och behålla sin dränerande funktion under hela livstiden. Arbetet med att utforska hur olika material bäst anpassas för framtidens stadsmiljöer fortsätter, inte minst i konkreta projekt tillsammans med dig som kund. Läs mer om hur Täby kommun gjort