Tre medarbetare diskuterar en digital skiss.

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsarbetet i NCC styrs av koncernens ramverk för hållbarhet samt uppförandekoden och andra policyer. NCC stödjer även ett flertal internationella initiativ och tar ställning i frågor som är viktiga för oss. NCC anser att vara transparent vid rapportering på detta område bidrar till ett mervärde för våra intressenter.

Vårt hållbarhetsramverk visar NCC:s fokusområden inom hållbarhet och med mål kopplade till vart och ett av dessa kan vi göra framsteg som ligger i linje med vår strategi och vår vision.

GRI (Global Reporting Initiative)

NCC redovisar årligen vårt hållbarhetsarbete i NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 har NCC rapporterat om hållbarhet i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiatives (GRI). GRI är en internationell oberoende organisation som tillhandahåller världens mest använda standard om rapportering och offentliggörande av hållbarhet. I rutan till höger finns NCC:s GRI-index, med hänvisningar till var i årsredovisningen uppgifter om respektive indikator återfinns. I de fall inget annat anges, avser informationen hela NCC-koncernen. Förtydligande kommentarer lämnas också i GRI-index för vissa indikatorer.

Internationella principer

NCC följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s principer och normer för multinationella företag, samt Riodeklarationen om försiktighetsprincipen som innebär att NCC förbinder sig att arbeta förebyggande och riskminimerande inom miljöområdet. NCC kombinerar sina egna revisioner utförda av egen personal med tredjepartsrevisioner utförda av konsulter, bland annat inom ramen för FN:s Global Compact och NCC:s medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Våra ISO-certifikat

För certifikat som täcker övriga länder där NCC är verksamma, gå till hållbarhetssidorna under ncc.dk, ncc.no eller ncc.fi.