Hållbar strategi

NCC:s hållbarhetsarbete grundar sig på vår vision – att förnya vår bransch och leverera de bästa hållbara lösningarna. Genom att samarbeta med kunder och leverantörer och ha ett aktivt samhällsengagemang kan vi vara med och medverka till en hållbar framtid.

Vår livsstil och sättet vi har använt naturresurser för att öka vår välfärd har påverkat den planet som vi är så beroende av. I princip alla negativa effekter som vi upplever, såsom förorening av vatten, mark och luft och en ständigt ökande global uppvärmning, kan direkt kopplas till vårt sätt att leva.

Den globala uppvärmningen orsakar uppenbara förändringar av klimatet och miljön, i form av allt extremare väderförhållanden, stigande havsnivåer, minskad biologisk mångfald och förändringar i våra vattentäkter. Denna påverkan förväntas öka under de kommande årtiondena och hotar att ge allvarliga konsekvenser för vår livsstil, våra ekonomier och den miljö vi är beroende av. NCC är naturligtvis medveten om att vår bransch har varit med och bidragit till dessa negativa förändringar i miljön.

Vår bransch har stor inverkan på miljön, inte minst genom energiförbrukning, råmaterialutvinning och CO2-utsläpp som är kopplade till vår verksamhet. Men eftersom vår påverkan är stor är våra möjligheter att göra skillnad också stora! I vår roll som samhällsbyggare kan vi hjälpa samhället att anpassa sig till förändringarna i miljön men också bidra med bästa hållbara lösningar som minskar såväl våra egna som våra leverantörers och kunders negativa inverkan på planeten.

Genom ett kontinuerligt arbete med att utveckla fler energieffektiva, klimatanpassade och resurseffektiva produkter och tjänster, både själva och tillsammans med våra kunder, kan vi minska miljöpåverkan och åstadkomma en hållbar utveckling. Genom att hitta hållbara lösningar på samhällsproblem bidrar vi också till långsiktig social hållbar utveckling i de samhällen där vi verkar. Vi vill tillhandahålla bättre livskvalitet för anställda, kunder, leverantörer och samhället som helhet.

NCC:s hållbarhetsramverk visar att alla hållbarhetsaspekter är lika viktiga och vi tror att vårt ramverk kan vägleda oss mot en mer hållbar framtid. Vi har en stärkande funktion i ett inkluderande samhälle. En persons välbefinnande är existentialistiskt och alla har olika uppfattning om ett idealiskt liv och som byggföretag kan NCC erbjuda och skapa miljöer för trygga och bekväma miljöer både inomhus och utomhus.