Nedanifrånbild på Birkelandskrysset, Bybanen i Norge.

Expertis inom hållbarhet

Att välja NCC är att välja en partner med bred expertis inom hållbarhet. NCC kan bidra till en rad produkter, tjänster, koncept och lösningar inom flera olika områden – bland annat bostäder, infrastruktur och vägbeläggningar.

Expertis inom teknik och hållbarhet

NCC har närmare 400 specialister inom teknik och hållbarhet med spetskompetens inom allt från bygg- och anläggningskonstruktion, brandprojektering, miljöcertifieringar till marksanering, fuktsäkerhet, geoteknik, stommar och energiberäkningar.

Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv där alla tre dimensionerna av hållbarhet – den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska – samverkar på ett genomgripande sätt. För NCC handlar det om att arbeta utifrån följande områden:

Process och planläggning

LCC (livscykelkostnad) och LCA (livscykelanalys) från de tidiga planeringsfaserna är en förutsättning för att skapa ett beslutsunderlag för val av byggprodukter, system och konstruktioner, så att fokus flyttas från att bara handla om kostnader till att inkludera många års användning och drift. Konceptet NCC Design är ett exempel på en förprojekterad och systematisk byggprocess som leder till ett bra pris och energianvändning långt under norm.

NCC arbetar på ett sätt som ger samtliga aktörer i de olika byggfaserna stora möjligheter att tillföra idéer till projektet och därmed skapa totalvärde för byggherren. Partnering är en strukturerad samverkansform i en öppen dialog och transparent miljö som passar när flera aktörer påverkas av en produkt, till exempel vid byggnation av skolor och sjukhus.

Område och miljö

Samhällsutveckling måste ske i samklang med naturen. Kunskap inom mark- och vattenmiljöfrågordagvattenhantering, landskapsarkitektur och klimatförändringar bidrar till genomtänkta projekt som leder till värde för samhället.

Konstruktioner och material

NCC fokuserar på att undvika avfall och på robusta och långvariga lösningar. Vi bygger gärna flexibla byggnader och anläggningar som kan anpassas efter behov eller demonteras och återanvändas i framtiden. Vi tar även fram nya innovationer, så som elektrifierade vägar och snöhantering. Vi producerar asfalt med lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell tillverkning, prefabricerad betong som kräver mindre material och transporter. Vi är branschledande på Virtual Design and Construction (VDC) som minskar risken för fel och överbeställning av material. Med vår inköpsstrategi är vi även med och påverkar våra leverantörers försörjningskedja.

Energi och vatten

Tack vare optimerade och innovativa lösningar kan NCC minimera energiförbrukningen för ventilation, uppvärmning, kylning och belysning i byggnader. Våra energispecialister har blivit mångfaldigt prisbelönta, vilket i slutändan sparar energi och minskar kostnader för våra kunder som förvaltar och bor i våra byggnader. Dessutom erbjuder vi lösningar som minimerar vattenförbrukningen och ökar vattenkvaliteten. Våra hyresavtal är ett exempel NCC:s ansvarsfulla resurshantering genom hela livscykeln, vilket innebär lägre driftskostnader för hyresgästen. Under produktionsfasen använder vi enbart förnybar elektricitet och förnybara bränslen där det är möjligt.

Hälsosamma miljöer och välbefinnande

Hälsosamma byggnader är en förutsättning för god livskvalitet. När NCC bygger kontor lägger vi fokus på att skapa en produktiv miljö för de som ska arbeta där. Vi optimerar även utnyttjandet av byggnaden, vilket säkerställer avkastning på investeringen och ett bra andrahandsvärde. Vi kan också bygga cykelinfrastruktur i städer som får människor att röra på sig och anlägga asfalt som inte släpper ifrån sig partiklar till luften.

Socialt och kulturellt

Byggnation skapar ramar för människors liv och påverkar flera aspekter i ett lokalsamhälle. Ett sätt att strukturera begreppet social hållbarhet är att dela in denna omtanke om människor i tre delar: arbetskraft, verksamhet och samhälle. Genom att involvera både användare och närboende i NCC:s projekt under planerings- och genomförandefasen lägger man grunden till ett bestående socialt värde. Ett exempel är NCC Folkboende, en bostadsprodukt med låg byggkostnad som byggs av vår lokala personal och underentreprenörer från närområdet. Vårt konceptet för renovering, en kostnadseffektiv lösning utgår från hyresgästernas och områdets behov.

Vårt sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är bland annat genom att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Peter Sundqvist, Specialistchef Hållbarhet, Building Sweden

Läs mer om hur man ställer energikrav

NCC har ett stort antal verktyg och en bred bas av erfarenheter när det gäller att utforma energieffektiva byggnader, men kundens ambitioner och målsättningar styr alltid valet i slutändan. NCC ser positivt på att byggherrar ställer högre energikrav än vad byggreglerna kräver. Genom att ställa högre energikrav kan vi både minska miljöbelastningen och sänka energikostnaderna.

För att underlätta processen rekommenderar vi Svebys checklista för beställare, som är en god utgångspunkt för energikrav på byggnader.

Vet du vilken energiprestanda du eftersträvar, och vad den innebär för framtida kostnader? Ta gärna en diskussion med oss på NCC om vilken lösning som passar dig bäst. Vi har lång erfarenhet av att analysera dessa frågor utifrån både energi-, klimat och lönsamhetsperspektiv. Med energiberäkningar som har utnämnts till bäst i branschen är vi trygga med att vi kan vägleda våra kunder till rätt val för energieffektiva byggnader med låga driftskostnader.