Blick över ett reningsverk med havet i bakgrunden.

Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?

Som en av Sveriges största samhällsbyggare vill vi på NCC dela vår kunskap och expertis om hur vi kan bidra till att lösa Sveriges utmaningar. Vi har därför sammanställt en rapport som beskriver utmaningarna och möjligheterna med att modernisera Sveriges eftersatta VA-infrastruktur. I rapporten ger vi också våra rekommendationer.

Rapporten ska bidra till att öka kunskapen om det vi på NCC kan bäst, nämligen att planera, bygga och leda byggprojekt som kan lösa några av våra mest komplexa samhällsproblem. Samhällsprojekt som om de byggs och hanteras på rätt sätt kan leda till ökad sysselsättning, stora vinster för miljön och samhällsnyttan och till ett bättre och mer robust Sverige.

Investeringarna i VA-systemet behöver öka

I Sverige är vi vana vid en hög standard i försörjningen av vatten- och avloppstjänster. Att vrida på kranen och få dricksvatten av hög kvalitet är något som vi tar för givet. Trots att vi upplever det som självklart med rent vatten i kranen och att vi har en stor tillgång till vatten, så har vi de senaste åren i delar av landet upplevt vattenbrist eller kapacitetsbrist i våra vatten- och reningsverk.

Vi kan konstatera att eftersattheten i investeringar i landets VA-system är en tickande bomb. Det finns idag en rad hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Det handlar om gamla, slitna och läckande ledningar, åldrade vatten- och reningsverk, organiskt material och läkemedelsrester som reningsverken har svårt att rena. Klimatförändringar med högre temperaturer, förlängd växtsäsong och extremväderhändelser som förväntas medföra ökade risker för jordskred, skyfall, översvämningar och torka som påverkar VA-systemet. De växande utmaningarna präglas också av stora regionala skillnader både gällande användning av och tillgång på rent vatten och god sanitet.

Samtidigt ökar befolkningen, vi ser en fortsatt urbanisering och att många kommuner är högt belånade och går på knäna. Det sätter ett oerhört tryck på kommunernas VA-verksamhet, särskilt i glesbygden. Vår förhoppning är att denna rapport på ett enkelt, tydligt och konkret sätt ska peka ut riktningen för vad som behöver göras, varför investeringar i VA-infrastruktur är viktigt och vilka förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna bygga upp ett VA-system i toppklass.

NCC har lång erfarenhet inom VA och specialistkompetens i hela kedjan

Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. Vi har under lång tid byggt ut och renoverat Sveriges VA-system och jobbat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner. Under detta arbete har vi på nära håll sett många av de stora utmaningarna som finns med Sveriges VA-system.

NCC har specialistkompetens inom vattenområdet som omfattar schaktfritt ledningsbyggande (NCC NoDig), dagvattenhantering (NCC Teknik och Hållbarhet) och processkompetens inom VA-verk (NCC Vatten och Miljöteknik). Utöver dessa specialistfunktioner har NCC regionala avdelningar för husbyggnad, mark och anläggning. Sammantaget kan NCC erbjuda hela kompetenskedjan för att genomföra för VA-projekt från ax till limpa, vilket NCC är ensamma om på den svenska marknaden.

Råd och rekommendationer

Utifrån de olika utmaningar som lyfts fram i rapporten lämnar NCC nio rekommendationer för hur vattenförsörjningen och avloppsystemen kan framtidssäkras. I korthet handlar de om:

 • Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor.
 • Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras.
 • Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens- och resursbas.
 • Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

Webbsamtal: Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?

 • Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden.
  Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

  Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövdes det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i stan” och få utökad kapacitet. Om-, till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering.

 • En NCC-medarbetare arbetar bland enorma svarta rör på en arbetsplats.
  Avsaltningsanläggning Gotland Kvarnåkershamn

  För att säkra tillgången till dricksvatten på Gotland har Region Gotland gett NCC i uppdrag att bygga ett nytt bräckvattenverk med en avsaltningsanläggning på sydvästra Gotland. Den nya anläggningen, som blir Sveriges största, ska kunna producera 5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

 • Två NCC-medarbetare diskuterar med varandra.
  Vattenverk, Tanum

  Vattenförbrukningen i Tanums kommun har under de senaste åren ökat avsevärt med störst belastning under sommarhalvåret. Kommunen beslutade därför att utöka sin produktionskapacitet i befintligt vattenverk

 • Bild på nya Östra länken, Luleå.
  Östra länken, vatten- och avloppssystem, Luleå

  NCC har fått i uppdrag att tillsammans med Luleå kommun bygga ett nytt vatten- och avloppssystem i östra Luleå. Och samtidigt tas ett omtag kring trafiklösningarna i områdena för VA-arbetena.