3D-bild på en park med gångvägar som skär genom, två vägar till vänster och strandkanten till höger.

Östra länken, vatten- och avloppssystem, Luleå

NCC har fått i uppdrag att tillsammans med Luleå kommun bygga ett nytt vatten- och avloppssystem i östra Luleå. Och samtidigt tas ett omtag kring trafiklösningarna i områdena för VA-arbetena.

För att Luleå ska fortsätta att växa och utvecklas som ort, och för att få en långsiktig tillväxt behövde kommunen bygga ut vatten- och avloppsledningarna. De befintliga ledningarna var över hundra år gamla. De nya ledningarna kommer försörja Luleå med vatten och avlopp under de kommande hundra åren. Östra länken består av flera planerade etapper.  

Östra länken - utförandeentreprenad i utökad samverkan

De första etapperna (4A, 4B och 4C), som påbörjades januari 2015 och färdigställdes hösten 2017, gjordes i området runt norra och östra Skurholmsfjärden. Förutom VA-arbetena har deletapperna omfattat två tillhörande pumpstationer, nya parkområden för rekreation och lek, promenadstigar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder med gång- och cykelvägsbroar, cirkulationsplats och renovering av gator, nya gångbroar över Lulsundskanalen och en småbåtshamn. 

Östra länken, etapp 4A, invigdes i september 2017 och utsågs 2018 till Årets Bygge och är det första mark- och anläggningsprojektet som fått utmärkelsen. 

Östra länkens fortsättning

I denna etapp (4F och 4E) bygger vi västerut, NCC ska anlägga en ny cirkulationsplats i en av Luleås mest trafikerade korsningar och i samma korsning lägga vatten- och avloppsledningar. Den nya etappen kommer att resultera i säkrare vattenförsörjning till luleåborna och det centralt placerade vattentornet. Arbetet pågår 2018-2021 respektive 2019-2022. 

Vi arbetar i mycket tight samverkan med beställaren och har ett gemensamt platskontor. Vi arbetar med NCC projektplanering och visuell planering i dialog med beställaren och med arbetslagen.
Ola Engström, projektchef NCC Infrastructure

NCC Partnering