Partnering är samverkan

Partnering är en samverkansform i byggbranschen, där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

PARTNERING

Partnering är en modell för strukturerad samverkan som NCC har utvecklat och förfinat tillsammans med kunder under mer än tio år. Modellens tre nyckelfaktorer, gemensamma mål, gemensam organisation och gemensam ekonomi ger förutsättningar för deltagarna att använda sin kompetens rätt. Samtliga deltagare arbetar med ett gemensamt förhållningssätt, där var och en, oavsett företagstillhörighet, arbetar för projektets bästa. För NCC hänger den stora framgången i partnering samman med en stark värderingskultur inom företaget, utifrån värderingarna ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Tillsammans med öppenhet utgör de en solid värderingsgrund för partnering.

VINSTER MED PARTNERING

Genom partnering tas allas kompetens tillvara tidigt i projektet och kan därmed spara tid och kostnader. I partnering är projektets samarbetsparter med från början och utvecklar projektet tillsammans. I partnering står projektet i centrum, och skickliga människor tar tillvara på projektets resurser optimalt i en förnuftig dialog. Det minimerar projekttiden, sänker kostnader och höjer kvaliteten. Tack vare att alla deltagarna är med från början och gemensamt formar projektets målsättning tillgodoses beställarens och brukarens behov. Resultatet är en bättre produkt, ett säkrare projekt och en roligare resa.

STRATEGISK PARTNERING

Strategisk partnering är ett öppet samarbete över flera projekt med samma team. Partnering säkerställer ett fördjupat strategiskt samarbete över tid med fokus på ständiga förbättringar utifrån parternas behov och strategiska satsningar. Framgången i strategisk partnering bygger i grunden på samma nyckelfaktorer som partnering i enskilda projekt. Den stora skillnaden i strategisk partnering är möjligheterna som uppstår när två eller flera parter arbetar strukturerat tillsammans under längre tid, över flera projekt, med samma team. Organisationens inlärningskurva används optimalt och parterna lär känna varandras behov, processer och strategiskt viktiga satsningar. På så kan värdet av partneringsamarbetet öka och kostnader sänkas, kvalitén kan utvecklas och produktionstiden minskas.

VAD VINNER KUNDER PÅ PARTNERING?

Projektutvärderingar med återkoppling från kunder visar alla att Partnering innebär:

 • Effektivare riskhantering
 • Säkrare ekonomi
 • Tidplaner hålls bättre
 • Bättre kvalitet
 • Positivt och konstruktivt samarbete
 • Ett tryggare projekt och en roligare resa

VAD VINNER NCC PÅ PARTNERING?

För NCC är partnering en långsiktig strategisk satsning som innebär:

 • Bättre kundrelation och större kundförståelse
 • Långsiktig acceptabel lönsamhet, inga djupa förluster eller skyhöga vinster
 • Kompetensutveckling och attraktivare arbetsmiljö för befintliga och framtida medarbetare
 • Tryggare projektleverans
 • Förankring av värderingarna i företagskulturen
 • Kvalitetssäkrad partneringprocess