Styrelsens arbete

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå stämmans val av styrelseledamöter och arvoden till dessa samt förslag till revisorer och arvoden till dessa. 

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under år 2015 sju ordinarie sammanträden, tre extra ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sammanträde i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar och försäljningar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Redovisning av utveckling för bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på dagordningen. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete samt instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen genomförde i anslutning till styrelsesammanträden ett antal arbetsplatsbesök. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver vd och Chief Financial Officer deltagit vid sammanträden som föredragande. NCC:s chefsjurist har varit sekreterare.

Styrelsen har vid olika tillfällen utvärderat frågan om att etablera utskott i frågor om ersättning och revision. Styrelsen har valt att ej etablera sådana utskott, utan i stället har styrelsen hanterat revisionsfrågor och ersättningsfrågor inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts med biträde av extern konsult, vilken enskilt intervjuat styrelsens ledamöter och bolagsledningen. Resultatet av intervjuerna har sedan sammanställts av konsulten och tillställts styrelsen i NCC AB och bolagsledningen. Styrelsen har därefter vid sammanträde diskuterat slutsatsen av utvärderingen i fråga. Underlaget i ärendet har tillställts valberedningen.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har regelbundet kon¬takter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveck¬ling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Styrelsens ordförande är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Utvärdering av styrelse och revisorer

Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket även utgör en del av valberedningens utvärdering. Styrelsen biträder också valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete. Styrelsen upprättar vidare en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för arbetet med den interna kontrollen och att bidra till en effektiv kontrollmiljö. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, vilket tillämpas i NCC:s fall, då tre oberoende styrelseledamöter har redovisningskompetens. Att styrelsen är relativt liten underlättar därtill detta arbete. Läs mer om intern kontroll i styrelsens rapport om intern kontroll.

Ersättning till styrelsen

Valberedninges föreslår ersättning till styrelsen. Vid årsstämman 2016 beslutades om ersättning till styrelsen enligt följande: ordföranden erhåller 1 100 000 SEK och de fem övriga ledamöterna 500 000 SEK vardera. Arbetstagarrepresentanter uppbär inget styrelsearvode.