Styrelsens arbete

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå stämmans val av styrelseledamöter och arvoden till dessa samt förslag till revisorer och arvoden till dessa.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under år 2023 sex ordinarie möten, fyra extra möten samt ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman.Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar och försäljningar samt andra beslut som ska behandlas av styrelsen. Styrelsen genomförde, i anslutning till ett styrelsemöte, arbetsplatsbesök i Köpenhamn och Stockholm. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver vd och ekonomi­ och finansdirektör deltagit vid möten som föredragande och chefsjuristen har varit sekreterare.

Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet övervaka bolagets finansiella och icke-finansiella rapportering i syfte att bland annat upprätthålla marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende intern- och externrevision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna och bereda frågor rörande bolagets finansiella rapportering och revision. Utskottet har under 2023 hållit sex möten. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa möten.

Styrelsen inrättade, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, i december 2018 en oberoende internrevisionsfunktion, Group Internal Audit, som sedan dess genomför revisioner av hela koncernen på uppdrag av revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsens projektutskott medverkar i beredning, analys och beslut
avseende anbud inom entreprenadverksamheten vid projekt över 1,5
Mdr SEK. Utskottet har under 2023 behandlat nio projekt och hållit sju möten där samtliga ledamöter varit närvarande.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att samtliga styrelseledamöter ombetts att anonymt besvara en enkät. Resultatet har sedan sammanställts och diskuterats i styrelsen. Underlaget har även redovisats för valberedningen.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor och är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Utvärdering av styrelse och revisorer

Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket även utgör en del av valberedningens utvärdering. Revisionsutskottet biträder också valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet.

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete. Styrelsen upprättar vidare en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för arbetet med den interna kontrollen och att bidra till en effektiv kontrollmiljö.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår ersättning till styrelsen. Vid årsstämman 2024 beslutades arvode till styrelsen utgå med totalt 4 815 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 605 000 SEK (2023: 1 500 000 kronor) till styrelsens ordförande och 535 000 SEK (2023: 500 000 SEK) till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övriga ledamöter. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Arvode till ledamöter i ett nyinrättat ersättnings- och kompetensutskott beslutades utgå med 100 000 SEK till utskottets ordförande och 50 000 SEK till respektive övrig ledamot.