Styrelsens arbete

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå stämmans val av styrelseledamöter och arvoden till dessa samt förslag till revisorer och arvoden till dessa.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under år 2019 nio ordinarie sammanträden samt ett
konstituerande sammanträde i anslutning till årsstämman. Styrelsens
arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning
av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar
och försäljningar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska
behandlas av styrelsen. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för
sitt arbete samt instruktioner, dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen
och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.
Styrelsen genomförde i anslutning till styrelsesammanträden ett antal
arbetsplatsbesök. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver
vd och ekonomi- och finansdirektör deltagit vid sammanträden som
föredragande. NCC:s chefsjurist har varit sekreterare.

Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet bl.a. övervaka
bolagets finansiella rapportering och bereda frågor rörande
bolagets finansiella rapportering och revision i enlighet med 8 kap.
49!b § aktiebolagslagen och fullgöra de uppgifter som följer av EU:s
förordning nr 537/2014. Utskottet har hållit sju möten 2019 där samtliga
ledamöter var närvarande. Styrelsen inrättade, i enlighet med
Svensk kod för bolagsstyrning, i december 2018 en oberoende internrevisionsfunktion, Group Internal Audit, som sedan dess genomför revisioner av hela koncernen på uppdrag av revisionsutskottet och styrelsen. Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att en styrelseledamot enskilt intervjuat övriga ledamöter.
Resultatet av intervjuerna har sedan sammanställts och diskuterats i
styrelsen. Underlaget i ärendet har tillställts valberedningen.
Styrelsens projektutskott medverkar i beredning, analys och beslut
avseende anbud inom entreprenadverksamheten vid projekt över 1,5
Mdr SEK. Utskottet har under 2019 behandlat fem projekt och hållit
fem möten där samtliga ledamöter varit närvarande.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor och är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt

Utvärdering av styrelse och revisorer

Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket även utgör en del av valberedningens utvärdering. Revisionsutskottet biträder också valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete. Styrelsen upprättar vidare en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för arbetet med den interna kontrollen och att bidra till en effektiv kontrollmiljö.

Ersättning till styrelsen

Valberedningens föreslår ersättning till styrelsen. Vid årsstämman 2020 beslutades om ersättning till styrelsen enligt följande: ordföranden erhåller 1 100 000 SEK och de övriga stämmovalda ledamöterna 500 000 SEK vardera. Arbetstagarrepresentanter uppbär inget styrelsearvode. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övrig ledamot i utskottet. Särskilt arvode till ledamöterna i projektutskottet utgår med 125 000 SEK till ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot.