Bolagsstyrning

NCC AB styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning.

  • NCC AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm/Stora bolag.
  • NCC AB styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. NCC följer även andra svenska och utländska lagar och regler.
  • NCC har också förbundit sig att följa börsens regelverk, som bland annat innefattar Svensk kod för bolagsstyrning. NCC har tillämpat koden sedan den infördes 2005.