Svanen – det officiella nordiska miljömärket

Nordiska Ministerrådet beslutade att införa Svanen som miljömärkning år 1989. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav.

NCC har koncept för flerbostadshus och småhus med Svanenlicens och även erfarenhet att bygga unika hus för Svanenmärkning.

Svanen bedömer miljöaspekter inom: 

 • Byggprocess
 • Energi
 • Innemiljö
 • Material
 • Kemikalier
 • Instruktioner för boende
 • Kvalitetsledningssystem

De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt hus är att de:

 • Är energisnåla och har låg klimatpåverkan
  Ett lågenergihus från NCC har ett effektivare klimatskal, med bättre isolering, tätare fönster och smartare ventilation jämfört med ett traditionellt hus.

 • Är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt
  I ett Svanenmärkt hus från NCC används material som klarar Svanens högt ställda krav.

  Det betyder bl.a. att alla riskprodukter är noggrant granskade för att säkra att det inte förekommer miljöfarliga, cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller giftiga ämnen. Exempel på sådana känt skadliga ämnen är bromerade flamskyddsmedel och bisphenol-A. Även användningen av ämnen vetenskapen ännu inte vet om de är farliga eller inte, t.ex. nyttjandet av s.k. nano-material är mycket kontrollerat och begränsat för säkerhets skull.

  Trävaror som är använda i byggnaden är kontrollerade för att säkerställa att de inte kommer från skog med högt skyddsvärde och att inte träet inte kommer från genmodifierade plantor.

 • Har en bra innemiljö vilket gör att de är hälsosamma att bo i
  I ett hus från NCC som är Svanenmärkt nyttjas bara av Miljömärkning i Sverige godkända lågemitterande material (exempelvis begränsas förekomsten av formalaldehyd i skrivmaterial av träfiber) och att luftkvaliteten i inomhusmiljön håller god standard är noga kontrollerat. Husets ljudisolering håller också mycket god klass.

 • Håller hög kvalitet
  För att kunna bygga Svanenmärkta hus har NCC en av Miljömärkning i Sverige verifierad kontrollprocess som säkrar en god kvalitet i allmänhet och att alla Svanenspecifika krav uppnås i synnerhet. Del av detta är givetvis också att säkerställa att produktionen görs på ett för miljön skonsamt och resurseffektivt sätt.

 • Har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid
  Den som flyttar in i, eller investerar i, ett Svanenmärkt lågenergihus från NCC vet att den kommer att få stöd att ta hand om och använda huset/lägenheten på bästa sätt. I handledningen finns viktiga tips och råd. Följs dessa ges förutsättningar för ett boende som drar 25 % mindre energi än vad ett motsvarande annat nybyggt hus skulle göra.