CEEQUAL för mark- och anläggningsprojekt

NCC drivs av ett engagemang för miljörelaterad utveckling inom bland annat mark- och anläggningsprojekt. Med anledning av detta har vi tagit initiativ till ett samverkansprojekt med Trafikverket gällande CEEQUAL.

CEEQUAL är ett klassningssystem som har utvecklats för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Det är ett system för att bedöma hur ett projekt har lyckats hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från projektets idéstadie till att det står på plats.

Utvecklat i Storbritannien

CEEQUAL har utvecklats av Institution of Civil Engineers (ICE) i Storbritannien, med bidrag från den brittiska regeringen, och lanserades i Storbritannien år 2003. Hittills har ca 300 projekt klassats, bland annat Olympic Park som byggts för OS i London 2012. Sedan januari i år finns det en internationell version av systemet.

NCC väljer att titta närmare på CEEQUAL eftersom det, till skillnad från bostadssidan, hittills har saknats ett klassningssystem för våra många mark- och anläggningsprojekt. Det är ett system som använts länge och fungerar bra i Storbritannien och det är än så länge det enda system som finns för att klassa just mark- och anläggningsprojekt. Detta sammantaget gör att NCC ser att det är av stort intresse att utvärdera CEEQUAL.

Projektet "E4 Rotebro" kommer att i samverkan mellan NCC Construction Sverige och Trafikverket agera som pilotprojekt i utvärderingen av CEEQUAL som miljöklassnings-system för mark- och anläggningsprojekt.

Behandlar 200 frågor

Systemet bygger på ett poängsystem, och går att tillämpa på alla typer av mark- och anläggningsprojekt. Det omfattar ca 200 frågor som behandlar miljö- och sociala aspekter av ett projekt såsom exempelvis användningen av mark, vatten och energi, men även påverkan på ekologi, landskapsbilden, grannar, arkeologi samt minimering av avfall. Genom att använda sig av CEEQUAL lyfts hållbarhetsfrågan fram och hänger med igenom hela projektet.

Själva bedömningen av projektet görs av en tredje part. CEEQUAL utser en utbildad "Verifier", en person som är oberoende av projektet och är ansvarig för den slutgiltiga bedömningen.