Ett flygfoto över Örekilsbron.

Så jobbar NCC med hållbarhet

För NCC:s del handlar hållbarhet om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov, öka sin förmåga till lönsam tillväxt samt att ta ett långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten.

Hållbarhetsarbete

NCC:s hållbarhetsramverk utgör utgångspunkten för koncernens hållbarhetsarbete. Ramverket är indelat i åtta fokusområden: Data och expertkunskap, Naturresurser och biologisk mångfald, Material och cirkularitet, Klimat och energi, Hälsa och säkerhet, Medarbetare och team, Etik och compliance samt Ekonomiskt resultat.

Grunden för hållbarhetsarbetet utgörs av koncernens värderingar och önskade beteenden, Star behaviors.