Minskad klimatpåverkan genom Grönt byggande

Sedan hösten 2010 klimatanpassas alla nya byggarbetsplatser inom NCC. Miljö- och klimatanpassningen av byggproduktionen inom NCC genomförs på alla nya projekt över 50 miljoner i Sverige.

Det innebär bland annat att arbetsplatserna energieffektiviseras med snålare byggbodar, miljöanpassade fordon, energieffektiv belysning och miljömärkt el. Satsningen på Grönt byggande är bred och omfattar även NCC:s byggarbetsplatser i andra länder

I vår definition av grönt byggande ingår bland annat: 

  • Miljömärkt el
  • Energisnåla byggbodar och förråd
  • Energieffektiv och behovsstyrd belysning
  • Energieffektiva maskiner
  • Miljöanpassad hantering av restprodukter

Att bygga grönt är en viktig insats för att minska företagets klimatpåverkan och syftet med förändringen är att påskynda den gröna omställningen av byggbranschen. Åtgärden stöder också koncernens miljömål med omställning till klimatneutrala produkter och tjänster.

Energianvändningen i byggproduktionen ska minska

En viktig anledning till att begränsa produktionens klimatbelastning och satsa på ett Grönt byggande är också att det är en viktig del i beräkningen av en byggnads mijöpåverkan under hela livscykeln.

Under en byggnads livslängd så har energianvändningen grovt räknat legat runt 15 procent för produktionen, resterande 85 procent av energin har använts till driften. Vid byggnation av lågenergihus förändras proportionerna, vilket leder till att energianvändningen i produktionen utgör en större del − om den inte klimatanpassas. I och med att efterfrågan på lågenergihus ökar på marknaden så spelar den miljöanpassade byggproduktionen en allt viktigare roll.

Svante Wijk, energistrateg för NCC Building Sverige, är en av dem som jobbat med att ta fram riktlinjer för Grönt byggande.

“Grönt byggande innebär att ta hänsyn till både klimat och till viss del även arbetsmiljön på byggarbetsplatsen och i produktionen. Till exempel ska energisnåla byggbodar, behovsstyrd belysning och miljömärkt el finnas för att ett bygge ska räknas som grönt. Att använda miljöanpassade fordon och maskiner och att begränsa antalet transporter är också viktigt, liksom att hantera material på ett miljömässigt sätt.”

- Svante Wijk

“Vi följer noggrant upp alla de åtgärder som genomförs med syfte att kontinuerligt utveckla och skärpa kraven.”

- Svante Wijk

“Omställningen till mer miljöanpassade byggarbetsplatser har gått mycket snabbt de senaste åren. Bättre produkter och tjänster utvecklas ständigt. Eftersom efterfrågan blivit så stor på t ex energieffektiva byggbodar så kan det på vissa håll ibland vara svårt att få tag på dem. Då gäller det att fundera över vad man kan göra för egna åtgärder under tiden. Det går ju till exempel att isolera mellan och under bodarna, så att de blir mer energieffektiva. Att installera värmepumpar och närvarostyrd arbetsplatsbelysning är också något som i de flesta fall går att ordna.”

- Svante Wijk

Sara_Gorton_NCC55041
Sara Gorton

Hållbarhetschef, NCC Building

Svante Wijk2
Svante Wijk

Energistrateg, NCC Building

Frågor och svar om grönt byggande

Vad menas med Grönt byggande?

Grönt byggande är NCC:s namn på klimatanpassad byggproduktion, där hänsyn tas till klimat och miljö både på byggarbetsplatsen och i själva produktionen. Grönt byggande ingår även som en viktig del i NCC:s Gröna anbud. Till sin hjälp har vi i produktionen en checklista med över 50 skall- och bör-krav för att byggarbetsplatsen ska bli miljöanpassad.

Vad innebär Grönt byggande?

Några av de parametrar som ingår i Grönt byggande är energisnåla byggbodar, behovsstyrd belysning och miljömärkt el. Att använda miljöanpassade fordon och maskiner och att begränsa antalet transporter är också viktigt, liksom att hantera materialet på ett miljösmart sätt. Men det finns fler krav kopplade till Grönt byggande och utvecklingen av den miljö- och klimatanpassade byggproduktionen är ett systematiskt arbete som kommer att utvecklas under tiden.

Hur är det med kostnaderna för klimatanpassningen?

Det gäller att ta ett större grepp över projekten och se dem som en helhet. Då finns det stora möjligheter att få lönsamhet i klimatanpassningen. Eftersom uppvärmningen står för ungefär 70 procent av energianvändningen på en byggarbetsplats, så finns det till exempel pengar att spara genom mer energisnåla bodar. Även minskad energianvändning när det gäller belysning eller maskiner leder till kostnadsbesparingar. Inte minst i stora projekt som varar under lång tid.

Hur viktigt är det att arbeta med gröna parametrar på byggarbetsplatserna?

Att ta hänsyn till klimatet och miljön i verksamheten är en viktig och strategisk fråga för NCC, som har som miljömål att begränsa miljö- och klimatpåverkan på erbjudna produkter och tjänster. Inte minst därför är det viktigt med en klimatanpassad produktion.