Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Karlstads kommun hade under en tid haft bekymmer med läckor på den drygt en mil långa huvud-vattenledningen mellan Sörmons vattenverk och Karlstad centrum. Vilken metod som skulle väljas var inte helt självklart. Ledningen har en stor dimension och skulle dras fram i en känslig miljö. Därför valde kommunen att upphandla arbetet i nära samverkan/ partnering vilket möjliggjorde att man i ett tidigt skede tillsammans kunnat diskutera lösning och val av metod.

Oersättliga miljövärden

Den huvudvattenledning som skulle bytas går genom ett naturreservat med stora geologiska värden och ett vattenskyddsområde. Här renas vatten genom
infiltration i sandlagren så att rent grundvatten kan
distribueras av Sörmoverket. Spill från en maskin kan nå grundvattnet på några få timmar. Mycket små mängder diesel skulle kunna orsaka smak i flera miljoner kubikmeter vatten. Naturreservatet är viktigt för friluftslivet och i området lever en fridlyst sandödla. Miljöfrågan har varit en av de viktigaste komponenterna att ta hänsyn till. Genom att välja en schaktfri metod, som gör minst påverkan på naturen, kunde även antalet transporter i området minimeras.

Radikalt färre maskintimmar

Genom schaktfri slip-lining har buller, transporter, störningar och ingrepp i miljön kunnat minimeras. För att inte tala om de besparingar som gjorts i både tid och pengar. Totalt antal maskintimmar för att förnya 4 500 meter ledning schaktfritt blev nu cirka 2 700 timmar. Det tål att jämföras med de cirka 17 200 som hade krävts för att göra samma jobb med hjälp av traditionell schaktning.

För att uppfylla kraven 650 mm invändig dimension samt tryckklass PN 10 fick NCC specialdesigna det nya röret och installera det i längder på upp till 400 meter för att minimera antalet schakter och maskiner på plats. De få maskiner som används har haft särskilda absorbentmattor för att förhindra läckage av förorenande ämnen. Den miljöräddningsstation som av säkerhetsskäl följt teamet har aldrig behövt användas.

Schaktfria metoder brukar vara särskilt lämpliga i stadsmiljöer. Detta projekt visar att de även är utmärkta i känsliga naturområden.

Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Henrik Strömbäck, projektchef
Ledningsförnyelse E4, Södertälje

E4 mellan Stockholm och Södertälje är en av Sveriges mest trafikerade trafikleder. Med hjälp av strumpinfodring renoverar NCC tolv vägtrummor helt schaktfritt från vägkanten under åtta nätter.

Två yrkesarbetare poserar i en nyanlagd vägtrumma.
Vägtrummor, Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.

Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln.
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.