En så kallad

Väg 76 - Förbi Norrtälje

NCC har för Trafikverket och Norrtälje kommun byggt en ny sträckning av väg 76.

Vägen har dragits förbi Norrtälje västerut istället för genom centrum. På så vis har framkomligheten ökats genom ett jämnare trafikflöde och den tunga trafiken har skiljts från tätorten. Det betyder minskad olycksrisk och bättre luft i centrala Norrtälje. Vägprojektet är oerhört omfattande både vad gäller material och arbetsinsats.

Förutom vägprojektet har vi byggt två rondeller, en 135 meter lång bro över Norrtäljeån, 5,4 kilometer ny väg och en växtbeklädd bro, s.k. sociodukt, över vägen. Resultatet är att Norrtäljes invånare fått en lugnare och renare innerstad som också blivit tryggare ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Miljö

I Norrtäljeån förekommer flera rödlistade djurarter. I och med att bron över ån byggts utan något stöd i vatten har påverkan på djurlivet begränsats både under och efter byggnadstiden. Det vägdagvatten som rinner från vägbanan tas om hand och renas. Det innebär att skyddet vid en olycka med farligt gods förbättrats samt att känsliga vatten som Norrtäljeån och sjön Ludden fått ett betydligt bättre skydd än tidigare.

Kulturmiljöer

Kulturmiljön i Norrtälje påverkas positivt genom att staden avlastats från trafik. Förekomst av fornlämningar finns i både den södra och den norra delen. Berörda fornlämningar har undersökts och vid behov flyttats.

Vägprojektet bearbetade 100 000 kubikmeter jordschakt och 200 000 kubikmeter bergschakt och var därmed självförsörjande vad gäller krossprodukter. Överblivet berg krossades och togs om hand av NCC Roads för återbruk i andra projekt. Totalt har cirka 24 000 kvadratmeter asfalt använts till nya väg 76 med anslutningar.

Vägprojektet slutbesiktigas i augusti 2014 och har en garantitid på 10 år.