Ett ursprängt schakt som ska användas som magasin för dagvatten.

Perkolationsmagasin, Jönköping

I samverkan med Regionfastigheter bygger NCC ut Jönköpings Länssjukhus Ryhov. Eftersom vissa delar tidigare drabbats av översvämningar vid häftiga regn, står en mer effektiv dagvattenhantering högt på agendan. Lösningen, ett nytt perkolationsmagasin, bidrar till att skydda sjukhuset från framtida översvämningar.

En ny, större perkolationsanläggning ingår som en del av de förberedande arbetena för den nya sjukhusbyggnaden på 34 000 kvm, som NCC bygger i samverkan med Regionfastigheter.

Tydligt hållbarhetsprogram

Inför utbyggnaden av Ryhov arbetades ett hållbarhetsprogram för projektet  fram. Krav ställdes som innebär att volymen dagvatten som får ledas bort från området kraftigt begränsades. Därför har projekteringsteamet varit inriktat på att skapa ett lokalt omhändertagande av dagvatten, eller LOD.

Partnering en framgångsfaktor

Nyckelpersoner från Regionfastigheter, Sweco, Liljewalls arkitekter samt expertis från NCC Teknik och hållbarhet har i nära samverkan kunnat arbeta fram en lösning som både är lämplig för sjukhusområdet och produktionstekniskt hållbar. Lösningen är beräknad att säkra dagvattenhanteringen under lång tid framåt, vilket också gör lösningen till den ekonomiskt mest fördelaktiga.

Den tidigare infiltrationsanläggningen servade en stor del av sjukhusområdet men bedömdes vara i så dåligt skick att anläggningen inte skulle tåla den utökade volym som den nya byggnaden innebär. Under projekteringen växte därför beslutet fram att bygga en helt ny perkolationsanläggning för både gamla och nya delar av sjukhusområdet.

Magasinerar dagvatten vid häftiga regn

Ett perkolationsmagasin är ett underjordiskt magasin dit stora mängder dagvatten kan ledas vid skyfall. Härifrån sipprar sedan vattnet långsamt ut i intilliggande marklager på ett kontrollerat sätt. Den fördröjande kapaciteten gör att översvämning kan undvikas.

Tack vare det nya magasinet kan verksamheten på Ryhov fortgå utan störningar och på ett tryggt sätt för både personal och patienter, även under extrema väderförhållanden.

Ryhovs perkolationsmagasin har en kapacitet på totalt 480 kubikmeter vatten. Det betyder att det klarar av ett ”10-årsregn” utan att bredda över. Marken runt magasinet innehåller naturligt mycket sand, något som också bidrar till en effektiv infiltration och rening av dagvattnet.

Filtrerar bort föroreningar

En brunn med sandfång vid inloppet till magasinet bromsar ner hastigheten på vattenflödet samtidigt som sediment samlas upp. I sedimentet fångas även de flesta föroreningarna upp. Brunnen töms regelbundet så att föroreningarna tas om hand och sandfiltret inte sätts igen.

När Ryhovs nya sjukhusbyggnader invigs 2020, kommer besökarna inte kunna ana vad som döljer sig under den vackra parken utanför. Bara åtta inspektionsbrunnar vittnar om att det nya, driftsäkra perkolationsmagasinet under mark.