En säker arbetsplats

”Ingen ska behöva bli skadad eller förlora livet på arbetet”. Det är NCC:s vision för en hälsosam och säker arbetsmiljö som även ligger till grund för NCC:s policy för hälsa- och säkerhet.

En bra arbetsmiljö har en starkt positiv effekt på arbetsplatsen när det gäller moral, produktivitet, hälsa och säkerhet. Att skapa och underhålla en hälsosam och säker arbetsmiljö är därför en fundamental förutsättning för att kunna klara av komplexiteten i produktionsprocessen. Alla NCC-anställda, samarbetspartners, underleverantörer och leverantörer ska alltid bidra till säkert agerande och ha hälsa och säkerhet som högsta prioritet. Detta ska ske samtidigt som alla aktivt bidrar till NCC:s ambition att ha den bästa arbetsmiljön inom branschen.

NCC verkar i en industri som gör stora framsteg inom området hälsa och säkerhet, men eftersom anställda inom byggbranschen regelbundet exponeras for olika typer av risker på arbetsplatserna så har säkerhetsmedvetenheten en grundläggande betydelse i alla NCC:s projekt: säkerhet är högsta prioritet!

Den strategiska inriktningen för hälsa- och säkerhet är att generellt förhindra olyckor samt att eliminera allvarliga olyckor och incidenter. Målet är att förhindra allvarliga olyckor genom att fokusera på aktiviteter som tar avstamp i de identifierad grundorsakerna som leder till olyckor: planering, säkert beteende samt tekniska säkerhetsbarriärer. Detta gäller för samtliga som arbetar för NCC.

  • Planering är viktigt för hälsa och säkerhet men är också en avgörande faktor för ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet. NCC strävar efter att ha hälsa och säkerhet som högsta prioritet när vi är i planeringsstadiet av våra projekt.
  • Vårt fokus på beteende är starkt kopplat till vårt arbete med implementering av NCC Star Behaviours, som har ett starkt och positivt inflytande på att hälsa och säkerhet fortsätter att bli en integrerad del av vår företagskultur.
  • Tekniska säkerhetsbarriärer är fysiska och digitala barriärer mellan människa och det som utgör risken för en olycka. Detta innebär att barriären antingen kan stoppa eller varna en person för den risken.

I NCC:s arbete med att eliminera allvarliga incidenter ligger fokus främst på de tre identifierade högriskområdena: arbete på höjd, tunga kranlyft samt arbete med tunga maskiner.