Klimatresan – tillsammans bygger vi en klimatneutral framtid

Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som ger goda resultat för kunderna och har en positiv inverkan på samhällets utveckling i stort. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att se över hur vi kan bidra till minskad klimatpåverkan i våra husbyggnadsprojekt.

Vi vill inspirera och visa vägen framåt i klimatomställningen och, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till en minskad klimatpåverkan. För oss är det en resa - en klimatresa - mot en klimatneutral framtid där nyckeln för att lyckas är samarbete och dialog.

Varje byggprojekt är så klart unikt, även om det finns många gemensamma inslag. Processen karaktäriseras av många intressenter, behov av bred kompetens och av samordning av många olika beslut. NCC:s styrka är vår förmåga att hantera komplexiteten i en byggprocess och proaktivt arbeta med kunderna före och under projektet. Med vår samlade kunskap hanterar vi de unika faktorerna i varje projekt och säkrar ett positivt slutresultat för alla intressenter

Klimatet – ledstjärnan i vår byggprocess

Partnering skapar ett bra lagbygge

NCC har goda erfarenheter av att tidigt forma en gemensam organisation som arbetar med gemensamma mål och med en gemensam budget. Det sker i en strukturerad samverkansform där vi, med projektets bästa i fokus, löser uppdraget tillsammans. Genom att skapa ett konstruktivt klimat och en tydlig struktur för arbetet kan vi lägga fokus på att hitta lösningar, kommunicera proaktivt och hantera prioriteringar och utmaningar fortlöpande genom hela projektet. Samverkansformen bidrar till en smidig byggprocess för alla inblandade och skapar förutsättningar för tidig diskussion om förutsättningar och möjliga ambitioner för att uppnå både minskad klimatpåverkan och kostnadseffektivitet.

Klimatguide för kostnadseffektiv klimatreducering

Byggprojekt är komplexa och involverar en mängd olika kompetenser. Dessutom är klimatfrågan komplex. För att lyckas få ner klimatpåverkan när vi bygger eller renoverar krävs därför kunskap om hur material, metoder och processer kan minska belastningen på klimatet före, under och efter projektet. Som stöd har vi på NCC tagit fram Klimatguiden, en guide för att jämföra hur olika byggnadsdelar och materialval påverkar koldioxidutsläpp och ekonomi i byggprojektet. Det här hjälper till att skapa samsyn och ger stöd för de strategiska besluten i ett tidigt skede av byggprojektet kring klimatmål och de olika val och lösningar som ska eftersträvas för att uppnå en optimal klimatmässig och ekonomisk hållbarhet.

NCC:s digitala verktyg bidrar i klimatresan

Digitaliseringen skapar möjligheter till ett effektivt och mer klimatmedvetet byggande och är nödvändig för att arbeta med informationsflöden genom hela värdekedjan och få bra beslutsunderlag. Med NCC:s digitala lösningar ges möjligheter till rätt information, i rätt skede till rätt personer, vilket leder till resurseffektivisering i hela värdekedjan. Och underlättar i såväl ett ekonomiskt perspektiv som i ett klimatperspektiv i byggprojekten.

Kunskap och specialistkompetens

För att lyckas med ett klimateffektivt byggande behöver rätt kompetenser knytas till projektet, så att man tidigt får med kunskap, erfarenhet och förståelse dels för hela byggprocessen, dels för vilken påverkan olika val får och hur valen kan optimeras.

NCC har gedigen kunskap om vad olika val innebär i klimatavtryck när vi bygger, och vilka åtgärder som finns för att reducera klimatpåverkan – och samtidigt hålla koll på kostnaderna. I specifika projekt har vi lyckats minska klimatpåverkan med hela 50 procent jämfört med motsvarande referensprojekt.

Med våra specialister inom hållbarhet och klimat har vi möjlighet att stötta med kunskap genom hela byggprocessen - om kostnadseffektiv klimatreducering, energieffektivitet, återbruk och cirkulärt byggande, livscykelanalys och klimatberäkningar. Vi har också under åren byggt upp en kunskapsbank av lärdomar, metodik och erfarenheter från olika projekt där minskad klimatpåverkan och klok resursanvändning har stått i fokus och som vi använder oss av när vi diskuterar, planerar och uppför en ny byggnad.

Med klimatmedvetna lösningar kan vi bidra till minskad klimatpåverkan, stärka omställningen och tillsammans bygga en klimatneutral framtid för Sverige.