Foto: Joel Bremberg, NCC

Betong med rekordlåg klimatpåverkan testas på NCC-projekt i Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem bygger NCC 73 hyreslägenheter på Pålsjö Äng i Helsingborg, ett projekt med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Tillsammans med leverantören Betongindustri genomfördes nyligen en rekordgjutning med betong med mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubikmeter, en tredjedel så stor klimatpåverkan jämfört med traditionell betong.

– Ett tidigare gemensamt projekt med Helsingborgshem, Kungsörnen, visade att vi genom ett strukturerat arbetssätt kan halvera klimatpåverkan vid husbyggnation. Nu tar vi vara på dessa erfarenheter för att ytterligare flytta gränserna för vad som är möjligt, driva utvecklingen och leverera betongbyggande med minimerad klimatpåverkan, säger Nilla Olsson, teknisk doktor byggnadsmaterial på NCC.

På projekt Pålsjö Äng används, liksom på Kungsörnen, en platsgjuten stomme med slimmade konstruktioner, rätt betong på rätt plats samt klimatförbättrad betong med cirka 40 procent alternativa bindemedel.

Tillsammans med leverantören Betongindustri testar NCC nu betong med ännu lägre klimatpåverkan. Nyligen genomfördes för första gången i Sverige ett test i en bjälklagsgjutning med betong med mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubikmeter, en tredjedel mot Svensk Betongs referensvärde på bjälklagsbetong som är 305 kg. För att minska klimatbelastningen så mycket som möjligt jobbades både med optimerade tekniska krav och så stor andel alternativa bindemedel som möjligt.

– Att gjuta med klimatförbättrad betong är ingen skillnad gentemot traditionell betong. Det enda man ska tänka på vid låga temperaturer är att tillföra värme eller ha en isolerad form så man kan riva form enligt plan. Då gjutningen gjordes i november vidtogs helt enkelt nödvändiga vinteråtgärder för att få önskad hållfasthet, säger Staffan Wennberg, arbetsledare på NCC.

Samma projekt har även gjort andra testgjutningar tillsammans med Betongindustri. I somras testades exempelvis produkter optimerade för väggjutningar och man har även provat olika ballast. Tillsammans med Betongindustri utvärderas testerna och erfarenheterna tas vidare till andra projekt.

– Genom aktiv samverkan, modigt ledarskap och klimatfokus genom hela processen visar vi att det går att leverera byggnader med låg klimatpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt. Helsingborgshems upphandlingsförutsättningar har verkligen gett resultat och vi ser fram emot nästa projekt tillsammans i Oceanhamnen, där vi i samverkan arbetar för att hitta de bästa lösningarna för ytterligare minskad klimatpåverkan, avslutar Nilla Olsson.

Tre råd för minskad klimatpåverkan från betong:

  1. Arbeta med en slimmad och resurseffektiv konstruktion
  2. Använd rätt betong på rätt plats
  3. Arbeta med klimatförbättrad betong