Hållbart byggande

NCC bygger varje år många skolor, badhus, kontor, sjukhus och bostäder och skapar därmed hållbara lösningar med stor samhällsnytta. Här listas några av alla våra koncept och produkter vi har att erbjuda våra kunder, allt från idrottshallar, badhus, kontor, logistikanläggningar, vägar, till skolor, bostäder och koncept för hållbart byggande och hållbar renovering.

Skolor och förskolor

NCC har en ledande position inom samarbetsformen strategisk partnering, vilket bland annat ger fördelar när en kommun är i stort behov av förskoleplatser och utveckling av skolor. I strategisk partnering skapar parterna långsiktiga kundrelationer och längre ramavtal som sträcker sig över flera projekt. Parterna kan då arbeta mer strukturerat för att återföra erfarenhet samtidigt som återupprepning höjer kvaliteten och sänker kostnaderna. Genom att gå ihop i en nära samverkan med NCC kan vi tillsammans skapa personaleffektiva skolmiljöer för pedagogisk inriktning. Läs mer om skolor här.
SKR har tecknat ramavtal med NCC genom förnyad konkurrensutsättning för en- och tvåvåningsbyggnader för skol- och förskoleverksamhet. Läs mer om det här.

Idrottshallar och badhus

Efter att ha byggt ett stort antal tränings- och tävlingshallar, för såväl bollsport som simning, vet vi vilka lösningar och funktioner som fungerar bra. Det är erfarenheter som vi tar med oss in i planeringen av varje nytt projekt. Funktioner, tekniska lösningar och material har genomgående mycket hög kvalitet och prestanda.

På NCC har vi även bred erfarenhet av att bygga badhus. För att kvalitetssäkra den tekniskt komplicerade uppgiften har vi en specialistenhet inom området som verkar över hela landet.

Hållbar fastighetsutveckling – kontor, handel och logistik

Den starka urbaniseringen och tillväxten i storstäderna fortsätter att driva efterfrågan på hållbara och attraktiva fastigheter, ett område där NCC ligger i framkant. Flexibla lösningar och en ledande position inom hållbar fastighetsutveckling bidrar till att NCC kan ge dagens medvetna kunder och investerare attraktiva erbjudanden som möter alla typer av certifieringar på marknaden, från Breeam Outstanding till Leed Platinum.

Hållbar renovering

Hållbar Renovering är ett helhetskoncept som gör renovering till en bra affär genom att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhåll. Det skapar utrymme för hållbara investeringar där livskvalitet och ekonomi går hand i hand. I takt med att renoveringsbehoven ökar, ökar också drifts- och underhållskostnader. Samtidigt minskar områdets attraktivitet och möjligheten till ökade hyresintäkter. Men i utmaningen för befintliga bostäder döljer sig också stora möjligheter.

Energieffektiva byggnader

NCC har väl beprövade metoder för att utveckla olika lågenergihus för att möta kundernas krav på energieffektiva byggnader, och bygger kontinuerligt upp kompetensen ytterligare inom området. Vi utvecklar produkter, koncept och plattformar för att kunna fortsätta erbjuda de bästa lösningarna, bland annat inför att EU:s direktiv om nära-nollenergiförbrukning för alla nya byggnader införs i Europa från 2020. NCC har en omfattande erfarenhet av att bygga bland annat passivhus. Allt inom ramen för hållbart byggande. 

En kritisk faktor för en snabb och effektiv utveckling inom området är bättre verktyg för myndigheter att mäta den faktiska energiförbrukningen när lågenergihusen står färdiga.

SKR förskolor och skolor header hero