Hållbart byggande

NCC bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, badhus, vårdbyggnader och skolor runt om i landet. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering leder vi kunden genom komplexiteten i en byggprocess och utvecklar projekt tillsammans i tidiga skeden.

Varje byggprojekt är så klart unikt, även om det finns många gemensamma inslag. Processen karaktäriseras av många intressenter, behov av bred kompetens och av samordning av många olika beslut. NCC:s styrka är vår förmåga att hantera komplexiteten i en byggprocess och proaktivt arbeta med kunderna före och under projektet. Med vår samlade kunskap hanterar vi de unika faktorerna i varje projekt och säkrar ett positivt slutresultat för alla intressenter.

Hållbarhet och klimat som våra ledstjärnor

Hållbarhet är en integrerad del av vårt arbetssätt och byggprocess. Det handlar till exempel om att proaktivt bidra till att minska koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan, arbeta med resurssnåla byggmetoder och se till att våra produkter byggs hållbart och kan återanvändas eller återbrukas som en del i ett cirkulärt byggande.

Vi har stor kunskap och specialistkompetens som bidrar med värdefull expertis, till exempel inom energieffektivitet, klimatberäkningar, livscykelanalys, cirkulärt byggande och återbruk. Under åren har vi byggt en kunskapsbank av lärdomar, metodik och erfarenheter från olika projekt där hållbarhet, minskad klimatpåverkan och klok resursanvändning har stått i fokus.

Bostäder

I våra bostadsprodukter har vi samlat beprövade lösningar och all vår erfarenhet för att effektivisera design, projektering, inköp och byggande till det yttersta. Resultatet är en förutsägbar produktion med genomtänkta processer, industriellt byggande och hållbara materialval. Samtliga våra bostadsprodukter är också möjliga att Svanenmärka, vilket säkerställer låga emissioner samt höga miljö- och hälsokrav. Läs mer om våra kostnadseffektiva och hållbara bostadsprodukter här.

Skolor och förskolor

NCC har en ledande position inom samarbetsformen strategisk partnering, vilket bland annat ger fördelar när en kommun är i stort behov av förskoleplatser och utveckling av skolor. I strategisk partnering skapar parterna långsiktiga kundrelationer och längre ramavtal som sträcker sig över flera projekt. Parterna kan då arbeta mer strukturerat för att återföra erfarenhet samtidigt som återupprepning höjer kvaliteten och sänker kostnaderna. Läs mer om hur vi arbetar tillsammans när vi bygger skolor.

Badhus och idrottshallar

På NCC har vi bred erfarenhet av att bygga badhus. För att kvalitetssäkra den tekniskt komplicerade uppgiften har vi en specialistenhet inom området som verkar över hela landet.

Funktioner, tekniska lösningar och material har genomgående mycket hög kvalitet och prestanda. Läs mer om Badhus.

Hållbar fastighetsutveckling – kontor, handel och logistik

Den starka urbaniseringen och tillväxten i storstäderna fortsätter att driva efterfrågan på hållbara och attraktiva fastigheter, ett område där NCC ligger i framkant. Flexibla lösningar och en ledande position inom hållbar fastighetsutveckling bidrar till att NCC kan skapa attraktiva erbjudanden som möter alla typer av certifieringar på marknaden, från Breeam Outstanding till Leed Platinum.

Hållbar renovering

NCC:s koncept för hållbar renovering har utvecklats för att rusta upp ett befintligt bostadsbestånd på ett effektivt och hållbart sätt genom att hitta synergier mellan renovering, energieffektivisering och underhåll. Resultatet blir en kostnadseffektiv lösning som är attraktiv för både fastighetsägaren och hyresgästen.

Sjukhus och vårdbyggnader

Som Sveriges största sjukhusbyggare har NCC gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader. Genom att arbeta med en aktiv dialog tidigt i projektet kan vi optimera förhållandena för drift, underhåll och vårdverksamhet.