Närbild på en fasad som till största delen består av fönster, både färgade och ofärgade.

Sjukhus och vårdbyggnader – vi bygger och renoverar för framtiden

Dags att förnya vårdbyggnader i er region? Som Sveriges största sjukhusbyggare har NCC gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader.

NCC har byggt ett stort antal sjukhus- och vårdbyggnadsprojekt runt om i Sverige, det har gett oss en bred erfarenhet från sjukhusprojekt med olika förutsättningar och mål. Från Angereds närsjukhus med syfte att öka tillgängligheten för invånarna, till nordens första klinik för avancerad strålbehandling av cancer med protonterapi i Uppsala.

Tillsammans med er skapar vi effektiva och långsiktigt inom ramen för projektets ekonomi. Vi skapar tidigt och systematiskt en aktiv och medveten dialog mellan projektet och den framtida driften och vårdverksamheten. Genom metodisk samverkan får vi förutsättningar att fatta kloka beslut genom hela processen, vare sig det gäller funktionskrav, inköp eller en väl genomtänkt överlämning och driftsättning.

NCC är en av Nordens största sjukhusbyggare

Tidig dialog med alla nyckelintressenter är avgörande

Det är en stor mängd intressenter som påverkas av sjukhusets utformning, allt ifrån de som sköter drift av fastigheten till patienter, sjukvårdspersonal, förvaltare, politiker och närsamhället. För att vi ska kunna skapa sjukhus och vårdbyggnader som möter en mängd behov och önskemål behöver vi arbeta tillsammans i en nära dialog i ett tidigt skede. Då kan vi fånga upp och dela kompetens, insikter och kunnande mellan oss. Genom samverkan kan vi tillsammans prioritera rätt och få största möjliga utväxling av investeringen – både samhällsekonomiskt, verksamhetsmässigt och för den enskilda individen. Ett projekt där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen ger enastående resultat.

Genom att arbeta med en aktiv dialog tidigt i projektet kan vi optimera förhållandena för drift, underhåll och vårdverksamhet. Och på så sätt skapa lösningar som är utformade för att fungera optimalt utifrån olika verksamheter och bidrar till ökad trivsel och välmående bland patienter, attraktivare arbetsplatser för personalen eller förbättrad tillgängligheten för boende i närområdet. På så sätt skapar vi en långsiktigt hållbar totalekonomi och långt större avkastning i form av samhällsnytta för alla medborgare. Tillsammans lyfter vi blicken bortom byggandet och ser det färdiga resultatet i vårddrift.

- Tidig involvering och samverkan är avgörande för att lyckas med stora sjukhusprojekt. Det är först när alla nyckelintressenter involveras från start, när vi har en gemensam bild av hur processen och målbilden ser ut och när rätt och strategiskt viktig kunskap tillförs i rätt projektskede som man kan åstadkomma en optimerad vårdbyggnad.
Michael Gustafsson, affärsansvarig sjukhus, NCC Building

Vård behöver ofta bedrivas under byggtiden

Många sjukhusprojekt handlar om att renovera eller bygga ut på en plats där det redan finns en befintlig verksamhet. En verksamhet som är kritisk och som måste kunna fortsätta fungera utan problem. Produktion pågår ofta i dessa störningskänsliga miljöer vilket ställer stora krav på exempelvis logistik, kommunikation och provisoriska lösningar. Med ett stort antal vård- och sjukhusprojekt i erfarenhetsbanken har NCC kunskap om vårdens funktionssätt och förstår vikten av systematik och driftsäkerhet för den befintliga vårdverksamheten.

Att dessutom kunna addera mervärde för patienten under byggtiden, till exempel i form av lekterapi och Barnens byggskola så som vi har gjort vid ombyggnad av Östra sjukhuset i Göteborg, är mycket uppskattat.

Läs mer om hur vi arbetade med att bygga om delar av Södra Älvsborgs sjukhus samtidigt som det pågick vårdverksamhet på intilliggande plan.

Flexibelt för framtidens sjukvård

Utvecklingstakten inom vården är enorm. Digitalisering och framtida förändrade behov inom en region eller i vårdprocessen gör att sjukhus och vårdbyggnader behöver vara flexibla med möjligheter till att göra anpassningar samtidigt som den pågående verksamheten flyter på. Genom att tillsammans göra en noggrann analys av behov och kommande förändrade vårdleveranser och vårdbehov skapas förutsättningar för att redan från start bygga flexibelt, klokt och anpassningsbart så att lokalerna blir enkla att använda och anpassa, vilket tryggar den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Den digitala utvecklingen är också en förutsättning för att få en så effektiv byggprocess som möjligt och därmed minska kostnaderna och höja kvaliteten. Vi använder därför den senaste tekniken och tillämpningen av VDC är en av hörnstenarna i vårt arbete.

Minskad klimatpåverkan

Ett alltmer förändrat klimat ställer vårt samhälle inför stora utmaningar. Som ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag har vi ett stort ansvar, men också möjligheter att skapa verklig förändring tillsammans med våra kunder. Att ta hänsyn till dessa förändrade förutsättningar när vi bygger sjukhus och vårdbyggnader kan bidra till minskad klimatpåverkan och en mer energieffektiv drift. Genom att i ett tidigt skede diskutera miljöambitioner och klimatpåverkande insatser kan vi tillsammans planera för åtgärder som skapar sjukhus och vårdbyggnader som uppfyller krav på miljömässig hållbarhet och klarar av omställningen mot klimatneutralitet.

Kompetens att bygga och renovera sjukhus och vårdbyggnader

Vårt projektteam sätts samman med medarbetare som har erfarenhet av att driva projekt med komplexitet avseende teknik och logistik samt anpassning till pågående verksamhet. Medarbetarna är också väl förtrogna med att arbeta i partnering vilket betyder att de har rätt kunskaper och egenskaper för att bidra till det lagbygge som vi skapar tillsammans med er och övriga samarbetspartners där tidig involvering och ett nära samarbete är huvudkomponenter.

Vårdverksamhet ställer unika krav på byggnadens utformning, tekniska system och funktioner. För att ni ska kunna dra nytta av de bästa kunskaperna inom området har vi etablerat NCC Sjukhus, en nationell specialistgrupp med stor erfarenhet av sjukhus- och vårdprojekt över hela Sverige. Vi har spetskompetens inom kritiska områden som till exempel kravställning från vårdverksamheten, rumsfunktionsprogram för vårdkrav och för samordning av installationer för medicin-teknisk utrustning. NCC Sjukhus knyter samman alla som arbetar med sjukhusprojekt inom NCC så att vi sprider kunskap och delar erfarenheter mellan pågående och avslutade projekt.

Vi erbjuder också ett brett specialiststöd och spetskompetenser inom stomme, installationer med mera. En av våra styrkor är att vi finns lokalt etablerade över hela Sverige vilket ger er ökad trygghet även efter projektets genomförande.

Inom NCC har vi också kompetens och kraft att genomföra sociala hållbarhetsprojekt när vi bygger ert sjukhus. Exempel på initiativ som vi arbetar med är Barnens byggskola och olika arbetsmarknadssatsningar.