Bild på en reception där receptionisten och besökaren möts. Receptionistbordet är rött, medan det i bildens förgrund sticker ut en växt.

Vårdutveckling 2010 + Södra Älvsborgs sjukhus, Borås - ombyggnad för integration av öppen- och slutenvård

Vårdutveckling 2010+ är ett samlingsnamn för alla de byggnadsåtgärder som vidtagits för att skapa en välfungerande verksamhet mellan det nya och det gamla.

Tehuset, nybyggnaden av sjukhuset i Borås, stod klar i november 2009. Vårdutveckling 2010+ är ett samlingsnamn för alla de byggnadsåtgärder som vidtagits för att skapa en välfungerande verksamhet mellan det nya och det gamla. Angränsande ytor om 25 000 m2 har renoverats och byggts om för att möjliggöra integration mellan öppen- och slutenvård. Vidare har gamla tekniska försörjningssystem utvecklats och anpassats till dagens krav.

Arbete under pågående verksamhet

En av de största utmaningarna i projektet har varit att ombyggnation skett i byggnader där det pågått vårdverksamhet på intilliggande plan.

Tekniska system skulle vara i drift för att försörja pågående verksamheter parallellt med ombyggnaden för nya system i övriga plan. Ingrepp som gjordes i bärande konstruktioner och medföljande förstärkningsarbeten var tvungna att genomföras i en speciell ordning.

Noggrann planering har krävts för att kunna genomföra den omfattande ombyggnaden och ett stort fokus har varit att minska störningen på verksamheten. Detta har lyckats bra tack vare omfattande kommunikation och täta informationsmöten.

Partnering i projektet

De större inblandade parterna formulerade gemensamma mål och arbetssätt i starten av projektet. Genom att man jobbat i partnering har det varit lättare att göra ändringar under resans gång. Dessutom har det varit ett positivt arbetsklimat där alla strävat efter att nå samma mål – det bästa för sjukhuset.

Projektet valde att lägga stor kraft på att hitta optimala lösningar ur ett LCC-perspektiv, vilket gav en bättre, vårdanpassad byggnad med rätt kvalitet.

Öppen ekonomisk redovisning

Öppen ekonomi är ett måste i partnering. Eftersom alla nyckelaktörer hade full insyn i projektets kostnader kunde man göra de rätta prioriteringarna under resans gång. Redovisningen har varit helt öppen och genom detta kunde vi gemensamt göra smarta och prisvärda val i projektet. Ersättningsformen var löpande räkning mot riktkostnad och incitament.

Framgångsrik kommunikation

I ett stort byggprojekt som Vårdutveckling 2010 + är risken är stor att alla inte får den den information de behöver och inte heller i rätt tid - vilket lätt leder till feltolkningar och missförstånd. För att motverka detta hölls många möten och därefter var det mötesdeltagarnas ansvar att föra informationen vidare. Något som fungerade tack vare rätt attityd och en vilja och förmåga att ta eget ansvar hos de inblandade.

Det nära samarbetet avgjorde

Samarbetet mellan oss som entreprenör, beställare och verksamhet har varit mycket framgångsrikt i projektet. Att bygga om ett sjukhus där det samtidigt bedrivs vård är komplicerat.

Med en samkörd projektorganisation där alla hade ett lika stort intresse av att lösa uppgiften på bästa sätt lyckades vi. 

Noggrann uppföljning och ett nära samarbete har varit de främsta framgångsfaktorerna i projektet
Henrik Bergman, Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building