Universitetssjukhuset i Örebro

NCC bygger, på uppdrag av Region Örebro län, en ny och modern sjukhusbyggnad vid Universitetssjukhuset i Örebro. Den nya byggnaden, H-Huset, uppförs enligt kraven för Miljöbyggnad Guld och med fokus på energieffektivitet och på att framtidssäkra den högspecialiserade vården.

Sjukvården utvecklas ständigt med nya arbetsmetoder och mer avancerad teknisk utrustning. En del av de lokaler som används idag på Universitetssjukhuset i Örebro är byggda för många år sedan. De är inte anpassade för att klara kraven på framtidens sjukvårdslösningar och Region Örebro län valde därför att satsa på ett nytt högspecialitetshus.

I uppdraget ingår även om- och tillbyggnad av sjukhusets akutmottagning som kommer att anslutas till H-huset. Med gott patientbemötande och verksamhetens arbetsmiljö i fokus har stor vikt lagts vid närhet och praktiska flöden mellan enheterna. H-huset och den nya akutmottagningen gör att det blir både lättare och går snabbare att ta hand om akut sjuka patienter.

Verksamheter i H-huset:

 • Ögonklinik
 • Öron-, näsa-, halsklinik
 • Hudklinik
 • Operations- och anestesiavdelning
 • Plastik- och käkkirurgisk klinik
 • Vårdavdelning med 32 enpatientrum

H-huset byggs för framtidens vård

För Region Örebro län är det viktigt att H-huset säkrar en god vård av hög kvalitet även i framtiden. De nya lokalerna ska vara flexibla nog att kunna anpassas till de förändringar som är att vänta inom vården. Därför är huset byggt med betongelement, TT-kassetter, som kommer att underlätta vid framtida förändringar och ombyggnationer. Av samma anledning har ankarskenor gjutits in för att på ett flexibelt sätt kunna fästa installationer och takhängd utrustning. När vården ställer nya krav på lokalerna kommer det både vara enklare och billigare att möta dessa. Samtidigt som arbetet då inte kommer att påverka verksamheten i samma utsträckning.

Huset är också dimensionerat för att kunna växa, där H-huset kan byggas på med två våningar och akutmottagningen med fem våningar. Andra viktiga aspekter som Region Örebro län har satt fokus på är hög tillgänglighet, moderna mottagningar och behandlingsrum, samt en inspirerande och sund miljö.

Att bygga bredvid ett sjukhus

H-huset byggs mitt framför det befintliga sjukhuset med pågående verksamhet, akuta ambulanstransporter och en intensiv trafiksituation. Samtidigt är byggarbetsplatsen smal och trång med liten plats att lossa och lagra material. Det ställer förstås höga krav på logistiken under byggskedet. I samarbete med en logistikentreprenör har NCC tagit fram lösningar med en närbelägen check point, varifrån material tas in efter arbetstid. Man nyttjar också en gemensam logistiktjänst där flera närliggande projekt kopplat på sig för att planera även sina leveranser effektivt.

Fördelar med logistiklösningen:

 • Köfritt område – ambulanser och sjuktransporter har haft full framkomlighet under hela byggtiden, och ingen vanlig trafik i området har hindrats
 • Planerade leveranser innebär lägre koldioxidutsläpp eftersom vi slipper lastbilar på tomgång
 • Ökad produktivitet – material levereras rätt direkt, vilket innebär en mer effektiv produktion och färre skador på material
 • Ökad säkerhet – med fler fria ytor på arbetsområdet skapar vi en bättre arbetsmiljö där risken att skada sig minskar
 • Lägre belastning på bygghissar under arbetstid

Höga miljökrav - en självklarhet

Miljöhänsyn och hållbar utveckling har haft hög prioritet vid utvecklingen av H-huset. Huset har projekterats och byggts enligt krav i Miljöbyggnad, nivå Guld, vilket är ett uttryck för höga ambitioner vad gäller energi, inomhusmiljö och material. H-huset kommer att ha en mycket låg energiförbrukning och på taket planeras en solcellsanläggning. H-huset ska, så långt det är möjligt, framtidssäkras även för kommande generationer.

Digital loggbok säkrar framtida drift

För att hushålla med våra resurser behöver vi se byggnader som materialbanker till framtida hus. Därför är det A och O att säkra spårbarhet och tillgång till information även i framtiden. Här ligger H-huset i framkant. Allt material som byggs in och går att modellera läggs in med id från byggvarubedömningen. På så vis uppfylls också kraven som Miljöbyggnad Guld ställer på loggbok över byggvaror.

Modellen blir en framtidssäkrad loggbok där fastighetsägaren snabbt får en överblick av vilket material som finns inbyggt, var i huset det finns och hur mycket. Det blir både enklare att åtgärda eventuella fel och att göra förändringar. På så sätt tryggar modellen en god arbetsmiljö för de som ska vistas och arbeta i lokalerna även om 10, 20 och 50 år. I senare projekt tillsammans med Region Örebro län har vi utvecklat modellen ännu mer. I parkeringshuset vid universitetssjukhuset finns förvaltningskoder inlagda. De talar om med vilket intervall olika produkter och anläggningar ska servas.

God samverkan ger bättre resultat

NCC och Region Örebro län driver projektet i samverkan. Samarbetsklimatet som skapats, mellan beställaren, underentreprenörer och NCC, har haft stor betydelse för projektets framgång. Tillsammans har alla parter fokus på att hitta lösningar på ett ärligt, öppet och konstruktivt sätt. Vidare har verksamheten, tack vare samverkan, fått både löpande insyn i produktionen av deras nya lokaler och kunnat arbeta ostört under hela utförandet.

Garage 03
h-huset_entre_1200
h-huset_entrehallen_1200
Adam Lennartsson

Produktionschef, NCC Building Sweden