Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Etapp 1 omfattar om- och tillbyggnad av Bromölla vattenverk där man skall dubblera kapaciteten mot tidigare så man också kan leverera dricksvatten till Näsum och Olofström. Tillbyggnaden omfattar cirka 150 m² med nya effektiva snabbfilter med nytt filterbottensystem.

Ombyggnadsarbetena omfattar bland annat ombyggnad av befintlig luftningstrappa, renovering av äldre filter med nytt filterbottensystem och nytt rörgalleri. Ventilation samt el- och styrinstallationer har också byts ut mot ny modern utrustning

Etapp 2 omfattar om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsreningsverk i Näsum. Vattenverket i Näsum skall byggas om till tryckstegringsstation. Befintlig anläggning/byggnad skall bibehållas. Avloppsreningsverket skall byggas om till pumpstation med anläggande av nya pumpgropar och nya pumpar. 

Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövde det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.

Produktionschef VA-process, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Simon Lundgren

Produktionschef VA-Process, NCC Infrastructure