Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.

Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Etapp 1 omfattade om- och tillbyggnad av Bromölla vattenverk där man dubblerade kapaciteten mot tidigare så man också kan leverera dricksvatten till Näsum och Olofström. Tillbyggnaden omfattade cirka 150 m² med nya effektiva snabbfilter med nytt filterbottensystem.

Ombyggnadsarbetena omfattade bland annat ombyggnad av befintlig luftningstrappa, renovering av äldre filter med nytt filterbottensystem och nytt rörgalleri. Ventilation samt el- och styrinstallationer har också bytts ut mot ny modern utrustning

Etapp 2 omfattade om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsreningsverk i Näsum. Vattenverket i Näsum byggdes om till tryckstegringsstation. Befintlig anläggning/byggnad bibehölls. Avloppsreningsverket byggdes om till pumpstation med anläggande av nya pumpgropar och nya pumpar. 

Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden.
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden.
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande.
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden.
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövde det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.

Produktionschef VA-process, NCC Infrastructure.
Simon Lundgren

Produktionschef VA-Process, NCC Infrastructure