Schaktning och förläggning av kraftledningar

Elnätet är en infrastruktur lika viktig som vägnätet för att samhället ska fungera. På NCC har vi lång erfarenhet av förläggning av kraftnät, vi vet hur schaktning, logistik och kabeldragning ska göras för bästa möjliga resultat.

Sverige har ett av världens äldsta stamnät. Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas innan de blir för gamla. Ledningsnätet behöver även byggas ut för till exempel distribution av förnybar el samt dimensioneras efter en gemensam europeisk elmarknad.

Effektiv produktion och bättre riskhantering

Det svenska elnätet räcker ca 14 varv runt jorden. Närmare 30 000 mil kabel går under jord. NCC har under många år arbetat med förläggning av kraftledningar. Allt från att bygga vägar, fundament, schakta till utdragning och förläggning av kabel.

Vi har erfarenheten och kunskapen att hantera utmaningar i komplexa miljöer, såväl olika markförhållanden som tät bebyggelse och trafik för att skapa en optimerad produktion och en smidig logistik. En god projektledning och samverkan och förmågan att hantera kommunikationen mellan markägare och olika intressenter är nyckel till ett lyckat projekt och ett bättre resultat.

Se filmen om när NCC höjde kraftledningsstolpar i Mälaren

Bild som överblickar en sjö med högspänningsstolpar i förgrunden.
Stolphöjning Hamra-Åker över farled Mälaren

NCC har, i samverkan med Svenska Kraftnät, genomfört en höjning av 2 kraftledningsstolpar som utgör en del av stamnätsledningen mellan Hamra och Åker. På så sätt höjs den segelfria höjden från 35,5 meter till 40,5 meter, vilket gör att större lastbåtar kan nå Västerås och Köping.

Drönarfoto över "elmotorvägen" NordBalt.
Ny elmotorväg från Nybro till Baltikum

NCC anlägger 4 mil av NordBalt - en ny ”elmotorväg” mellan Sverige och Litauen som ansluter Baltikum till nordisk och europeisk elmarknad.

En arbetare står vid en utgrävd vall och blickar bortåt mot kamerans håll. Bland honom finns nyinstallerade likströmskablar.
Sydvästlänken, Hurva och Barkeryd

NCC har för ABB och Svenska Kraftnät anlagt en drygt 19 mil lång likströmskabel mellan Hurva i Skåne och Barkeryd i Småland.

Bild på arbetet med en ny elektrodkabel i Kungsbacka.
Byte elektrodkabel, Kungsbacka kommun

För att återställa överföringskapaciteten i elförbindelserna mellan Sverige och Danmark har Svenska Kraftnät gett NCC i uppdrag att byta ut en så kallad elektrodkabel som går mellan Torred och Risö i Kungsbacka kommun.

Gamla turbiner i Långgölsmöla kraftstation.
Turbin- och generatorbyte i Långgölsmåla kraftstation.

NCC fick i uppdrag att utföra ombyggnadsarbeten i samband med turbin- och generatorbyte i Långgölsmåla kraftstation, belägen längs Ronnebyån. Kraftstationen, som togs i drift 1935, var i behov av ombyggnad och effektivisering

Vinterbild på en omriktarstation, tillhörande elledningen "Nordbalt".
Omriktarstation för baltisk elförbindelse

NCC fick i uppdrag att bygga en ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen samt en 4 mil lång markkabeln från Nybro till kusten där den 40 mil långa sjökabeln till Litauen tar vid.

Se filmen från Sydvästlänken

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure

Bild på Mats Hylén, produktionschef NCC Infrastructure.
Mats Hylén

Produktionschef, NCC Infrastructure