Schaktning och förläggning av kraftledningar

Elnätet är en infrastruktur lika viktig som vägnätet för att samhället ska fungera. På NCC har vi lång erfarenhet av förläggning av kraftnät, vi vet hur schaktning, logistik och kabeldragning ska göras för bästa möjliga resultat.

Sverige har ett av världens äldsta stamnät. Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas innan de blir för gamla. Ledningsnätet behöver även byggas ut för till exempel distribution av förnybar el samt dimensioneras efter en gemensam europeisk elmarknad.

Effektiv produktion och bättre riskhantering

Det svenska elnätet räcker ca 14 varv runt jorden. Närmare 30 000 mil kabel går under jord. NCC har under många år arbetat med förläggning av kraftledningar. Allt från att bygga vägar, fundament, schakta till utdragning och förläggning av kabel.

Vi har erfarenheten och kunskapen att hantera utmaningar i komplexa miljöer, såväl olika markförhållanden som tät bebyggelse och trafik för att skapa en optimerad produktion och en smidig logistik. En god projektledning och samverkan och förmågan att hantera kommunikationen mellan markägare och olika intressenter är nyckel till ett lyckat projekt och ett bättre resultat.

Se filmen om när NCC höjde kraftledningsstolpar i Mälaren

 • En kraftledning med tre ben tornar sig över skogen, under klar himmel.
  Kraftledning, Ingelkärr-Stenkullen

  På uppdrag av Svenska kraftnät bygger NCC en luftledning för elöverföring på 400 kV som ska bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige.

 • Bild som överblickar en sjö med högspänningsstolpar i förgrunden.
  Stolphöjning Hamra-Åker över farled Mälaren

  NCC har, i samverkan med Svenska Kraftnät, genomfört en höjning av 2 kraftledningsstolpar som utgör en del av stamnätsledningen mellan Hamra och Åker. På så sätt höjs den segelfria höjden från 35,5 meter till 40,5 meter, vilket gör att större lastbåtar kan nå Västerås och Köping.

 • Bild vid linjemontage och fundamentgjutning.
  136 kraftledningsfundament Hurva-Sege

  På uppdrag av Linjemontage utför NCC markarbeten och gjuter fundament när Svenska Kraftnät förnyar en 42 km lång 400 kV-ledning i Skåne.

 • NCC säkrar elförsörjning med mellan Långbjörn och Storfinnforsen

  NCC utför på uppdrag av Linjemontage markarbeten och anläggningsarbeten för 135 kraftledningsstolpar mellan Långbjörn och Storfinnforsen i Västernorrlands län på en 4 mil lång sträcka.

 • Drönarfoto över "elmotorvägen" NordBalt.
  Ny elmotorväg från Nybro till Baltikum

  NCC anlägger 4 mil av NordBalt - en ny ”elmotorväg” mellan Sverige och Litauen som ansluter Baltikum till nordisk och europeisk elmarknad.

 • Bild på arbetet med en ny elektrodkabel i Kungsbacka.
  Byte elektrodkabel, Kungsbacka kommun

  För att återställa överföringskapaciteten i elförbindelserna mellan Sverige och Danmark har Svenska Kraftnät gett NCC i uppdrag att byta ut en så kallad elektrodkabel som går mellan Torred och Risö i Kungsbacka kommun.

 • Vinterbild på en omriktarstation, tillhörande elledningen "Nordbalt".
  Omriktarstation för baltisk elförbindelse

  NCC fick i uppdrag att bygga en ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen samt en 4 mil lång markkabeln från Nybro till kusten där den 40 mil långa sjökabeln till Litauen tar vid.

 • Bild från ett gasisolerat ställverk i Hammarby Sjöstad.
  220 kV gasisolerat ställverk i Hammarby sjöstad

  NCC som huvudentreprenör bygger i samverkan med Ellevio och Hitatchi Energy en modern ställverksbyggnad i centrala Stockholm. I och med ombyggnaden av stationen får Stockholms elnät högre effekt, en förutsättning för stadens fortsatta elektrifiering och expansion. Den nya tunnelbanans södra linjer, såväl som laddning av elbussar och omdaningen av Slakthusområdet till bostadsområde är beroende av stationens utbyggnad.

 • Bild på gata vid Värtastationen i Stockholm.
  Två nya ställverksbyggnader till Värtastationen, Stockholm

  NCC har i uppdrag av Linxon att uppföra nya ställverksbyggnader till Värtastationen, i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Affären är en totalentreprenad till Linxon, med slutkund Ellevio. NCC:s del har ett ordervärde på drygt 400 MSEK.

Förläggningsteknik för markförlagd kabel