Vi möjliggör Sveriges energiförsörjning

NCC projektleder och genomför alla typer av projekt för att möjliggöra energiförsörjningen genom att bygga ut transmissionsnät, och anläggningar för energiproduktion och energilagring.

Genom vår specialistkompetens inom anläggning – tillsammans med professionell projektledning – lägger vi grunden för säkra leveranstider, rätt kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi har kompetens för att bygga ut transmissionsnätet, uppgradera befintliga eller bygga nya anläggningar för energiproduktion såsom vattenkraft och vindkraft.

Eldistribution. Inom eldistribution erbjuder NCC helhetslösningar för produktområden såsom luftledning, kabel i mark, sjöförlagd kabel, ställverk (GIS, AIS, Converter) och interna nät i vindkraftsparker. I dessa projekt värderar kunder ofta leveranstider, hög kvalitet och förmågan att samordna ett projekts olika aktörer. Vi är en stor och stabil entreprenör med gedigen vana att arbeta med såväl privata som offentliga kunder.

Vattenkraft. NCC har lång tradition inom vattenkraft och har på senare år genomfört ett stort antal projekt. Vi har till exempel unik kompetens i säker vattenhantering under projektets genomförande. En framgångsfaktor är att arbeta tillsammans med kunden i tidiga skeden för att säkra byggbarhet och leveranstider

Vindkraft. Inom vindkraft bygger vi tillfartsvägar, kranplaner och fundament. Här är NCC:s grundförmågor – såsom projektledning, riskhantering, planering, inköp, logistik samt teknisk kompetens inom exempelvis betong och geoteknik – en av våra konkurrensfördelar. Vid större projekt, det vill säga fler än 30 turbiner, ökar NCC:s skalfördelar ytterligare.

Kraftvärme: I kraftvärmeprojekt ska många teknikområden koordineras och NCC leder ofta samordningen av olika aktörer som till exempel pann-, turbin- och rökgasreningsentreprenörer. Även här är vår grundkompetens inom bygg och anläggning, exempelvis tekniker för att gjuta såsom glidformsgjutning av bränslebunkers, viktiga för ett effektivt projekt.

Tack vare NCC:s närvaro i hela Sverige har vi en god lokalkännedom som gör att vi kan nyttja styrkorna från ett stort bygg- och anläggningsföretag lokalt. Vi bemannar varje projekt utifrån dess unika behov med rätt erfarenheter och rätt kompetens.