Framtidens energisystem

NCC projektleder och genomför bygg- och anläggningsarbeten för alla typer av transmissionsnät och energiproduktion.

För att nå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle med trygg energiförsörjning behöver energisystemet utvecklas och elanvändningen i Sverige öka kraftigt de närmaste 10–20 åren. Flera bedömare talar om en historisk strukturomvandling med en elektrifieringsvåg som påverkar nästan alla delar av samhället. Redan till år 2035 kan Sverige ha ett dubblerat elbehov, vilket kräver en historiskt snabb utbyggnadstakt av elproduktion och elnät samt nya krav på toppeffekt, balansering och energilagringskapacitet i systemet. Med ett av Europas äldsta transmissionsnät behöver ny- och utbyggnaden dessutom ske parallellt med en omfattande upprustning av befintligt el- och energisystem.

Förstärkning och utbyggnad av energisystemet

Enligt NCC:s egna beräkningar behöver elproduktionen förstärkas med mellan 4 000 och 7 000 nya vindkraftverk, parallellt med upprustning och effektivisering av befintlig vattenkraft, kärnkraft samt kraftvärme, liksom en systematisk utbyggnad av solenergi. Därtill behövs lösningar för energilagring i kombination med system för efterfrågeflexibilitet, för att skapa reservkapacitet och robusthet med den ökande mängden väderberoende energialstring i systemet. Sveriges transmissionsnät behöver byggas ut och moderniseras för att hantera expansionen av vindkraft i kombination med ökade och förändrade flöden i näten.

Kompetens för att bygga transmissionsnät och energiproduktionsanläggningar 

NCC:s kärnkompetens handlar om att genomföra komplexa projekt, ofta med många intressenter, för att förverkliga våra kunders mål. Vi har erfarenheter från att projektleda och genomföra bygg- och anläggningsarbeten i alla typer av transmissions- och energiproduktionsprojekt. Vår specialistkompetens inom anläggning – tillsammans med professionell projektledning – lägger grunden för säkra leveranstider, rätt kvalitet och kostnadseffektivitet. Tack vare NCC:s närvaro i hela Sverige har vi en god lokalkännedom som gör att vi kan nyttja styrkorna från ett stort bygg- och anläggningsföretag lokalt. Vi bemannar varje projekt utifrån dess unika behov med rätt erfarenheter och rätt kompetens. En säker och hälsosam arbetsmiljö har alltid högsta prioritet för NCC. Våra medarbetare ska alltid kunna gå till jobbet med förvissningen att alla på arbetsplatsen gör sitt yttersta för att skapa en arbetsmiljö utan olyckor. Detsamma gäller också för alla NCC:s samarbetspartners, leverantörer och underentreprenörer.

Gemensamma mål genom samverkan 

NCC ser betydande fördelar med att driva stora energiprojekt i samverkan då de till sin natur ofta är mycket komplexa och innehåller en mängd utmaningar som påverkar på olika sätt. I samverkansprojekt definierar vi gemensamma målsättningar, utmaningar, risker och byggbara tekniska lösningar tillsammans med vår kund. Samverkan bygger på en gemensam organisation, prioriteringar samt full transparens om både budget och utfall. Samverkan skapar också flexibilitet i projektet och möjliggör en optimal styrning under hela projektets gång. NCC:s erfarenhet är att våra kunder är som mest nöjda i samverkansprojekt och där NCC:s kompetens stått i fokus under upphandlingen. Samverkan, som är en modern arbetsform, skapar mest värde för pengarna och är en form som fler och fler kunder väljer.