Värme- och kraftvärmeverk

Vi bygger kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme till villor, flerbostadshus och kontor.

I samband med uppförande av kraftvärmeverk är ofta grund-, mark-, va- och marksaneringsfrågor viktiga byggelement att hantera. El och mekaniska leveranser av pannor och övrig utrustning får inte bli störda eller försenade.

NCC har styrkan och kunnandet för att snabbt och rationellt lösa anslutande byggrelaterade frågor, för att säkra projektets leverans. Med egen teknisk spetskompetens inom till exempel grundläggning och marksanering, men också inom produktionsstyrning och projektplanering, så klarar vi även mycket tekniskt komplicerade och tidskrävande projekt.