Högbytorp är framtidens kretsloppsanläggning

Vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun har NCC byggt ett nytt kraftvärmeverk åt E.ON samt gjort mark- och byggnadsarbeten för en ny biogasanläggning åt Hitachi Zosen Inova. Båda anläggningarna ingår i en större kretsloppsanläggning, som ska möta det växande behovet av hållbart producerad energi i Stockholmsregionen.

Den nya kretsloppsanläggningen vid Högbytorp integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt och hållbart sätt. Här produceras totalt 650 GWh energi per år, fördelade på 425 GWh fjärrvärme, 165 GWh el och 60 GWh biogas.

I NCC:s uppdrag ingick såväl tekniskt komplexa bygg- och installationsarbeten som avancerade mark-, betong- och anläggningsarbeten. Bland annat valde man att gjuta bränslebunkern med glidformsteknik för att klara den tighta tidsplanen.

- Båda projekten krävde en effektiv samverkan mellan olika aktörer – inte minst med tanke på att produktion och projektering ofta pågick nästan parallellt. Vi är stolta över att E.ON och Hitachi Zosen Inova valde oss som partner, säger Thomas Krekula, projektchef på NCC.

Cirkulära kretslopp och hög verkningsgrad

Med hjälp av det nya kraftvärmeverket kan E.ON:s fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommun kopplas ihop, samtidigt som flera äldre fjärrvärmeverk kan tas ur bruk för att frigöra mark för andra ändamål. Kraftvärmeverket har kapacitet att ta tillvara hela 99 procent av energin i bränslet. Ur askan som återstår efter förbränningen återvinns metaller, medan farliga ämnen tas om hand och fasas ut från kretsloppet.

I biogasanläggningen produceras, förutom biogas till hållbara transporter, även 60 000 ton biogödsel per år för användning i jordbruket.

Samlad kompetens ger hållbar effekt

Kraftvärmeverket har byggts i partnering mellan E.ON och NCC. Denna samverkansform lämpar sig väl för komplexa projekt, där den slutliga utformningen inte är given från början.
NCC har i Högbytorp bidragit med kompetens från mark-, anläggnings- och husavdelningarna i Stockholm för att skapa hållbara lösningar för såväl de två kunderna som samhället i stort.

Bild på Thomas Krekula, Projektchef NCC Infrastructure.
Thomas Krekula

Projektchef, NCC Infrastructure