Foto: Timo Julku/Öresundskraft
Det nya kraftvärmeverket Filborna i

Filbornaverket, Helsingborg

I samverkan med Öresundskraft byggde NCC kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg. Det är en effektiv sopförbränningsanläggning som producerar både fjärrvärme och el.

Filbornaverket byggdes för att säkerställa produktionen av kostnadseffektiv el och fjärrvärme i Helsingborg med omnejd.

NCC:s uppdrag omfattade alla bygg- och markarbeten samt tillfartsvägar. NCC utförde förberedande markarbeten med ny väg in till området samt framdragning av VA, el och fiberkabel, schakt för fjärrvärme och nytt lakvattensystem. NCC utförde även grundläggningsarbeten och uppförde byggnaden som är 50 meter bred, 150 meter lång och 55 meter hög med en skorsten på 85 meter. Ackumulatortanken är 60 meter hög.

Uppförandet av Filbornaverket innefattade extremt komplicerat arbete gällande installationer, både i NCC:s byggentreprenad men även gällande samordningen med kundens egna entreprenörer. Projektet genomfördes i samarbetsformen partnering, vilket var en bidragande faktor till att projektet blev så lyckat.

Under hela projektets gång krävdes stor förståelse och kunskap från NCC:s sida för att kunna förstå kundens slutprodukt samt igångsättandet och driften av denna. NCC:s arbeten anpassades därför efter kundens parallella arbete med att förbereda de delar av driften som inte ingick i NCC:s entreprenad.

Samtliga aktörer på arbetsplatsen träffades dagligen i mycket intensiva skeenden för att avgöra i vilken ordning arbetena skulle utföras, utgångspunkten för dessa möten var alltid att gynna arbetsmiljön samt ekonomi och tid.

Hela projektet präglades av en tät och öppen dialog. Det prestigelösa samarbetet underlättade vid ekonomiuppföljningar samt diskussioner kring risker och möjligheter i projektet. I NCC:s regi genomfördes även löpande strukturerade samverkansövningar för att stärka gruppen. 

Oresundskraft_Nattbild_Filbornaverket_001-72-dpi