Västlänken - deletapp Centralen, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Deletapp Centralen omfattar en bro över E6 i öst, nya underjordiska Station Centralen och cirka 2 km anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.

ECI modell för tidig samverkan

Entreprenaden genomförs utifrån en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI. Det innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet i ett tidigt skede.

Den inledande fasen i samarbetet är en intensiv period där metodval och produktionslösningar är i fokus. Komplexa tekniska utmaningar varvas med frågor om arbetsmiljö, organisation, hållbarhet och ekonomi. Genom att projektorganisationen sitter samlokaliserad gynnas ett mer effektivt samarbete. Med ett riktpris som tas fram i samverkan kan båda parter tryggt ta steget vidare in i projektets byggfas.

Bygga järnväg störningsfritt

Samtidigt som arbetet under jord görs måste all logistik ovan jord fungera normalt. Det gäller biltrafik, spårväg, säkra leveranser av el, fjärrvärme, internet och mycket mer. Det är ett stort pussel att lägga där många aktörer är inblandade.

NCC har också fått uppdraget för Deletapp Korsvägen samt de förberedande arbetena för Västlänken, från Olskroksmotet i öst fram till Stenpiren i väst. En sträcka på nästan tre kilometer. I förberedelserna ingår bland annat att flytta befintliga ledningar i marken där schaktning för den framtida tunneln ska göras.

Bättre tåginfrastruktur med VDC

NCC:s uppdrag omfattar en ny bro över E6 i öster, ett järnvägstråg, en bergtunnel genom Gullberget, betongtunnel i lera samt den underjordiska pendeltågsstationen Station Centralen strax norr om Göteborgs centralstation och fortsatt betongtunnel västerut fram till Göteborgsoperan. En sträcka på totalt nästan 2 km. Avancerad VDC, Virtual Design and Construction, används för att hantera projektets komplexitet.

Illustration: Tomorrow AB/Kanozi

Rikard Andersson

Avdelningschef, Large Civil Projects Sweden, NCC Infrastructure