Illustration på station Korsvägen, en del av Västlänken. Illustration: Trafikverket/White Arkitekter

Västlänken – deletapp Korsvägen, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Deletapp Korsvägen uppförs av NCC och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG och omfattar cirka 3,2 km dubbelspårig järnväg, varav merparten går i tunnel samt en ny underjordisk station som byggs vid knutpunkten Korsvägen i centrala Göteborg.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.

Deletapp Korsvägen 

Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång och sträcker sig från Landala, via Korsvägen och Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta i Almedal till befintliga spår. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord. Vid Korsvägen kommer den nya underjordiska station Korsvägen byggas med tre uppgångar. Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två framtida spår och en plattform.

Bättre projekt med samverkan

Entreprenaden genomförs i samverkan med Trafikverket. Arbetssättet ligger i linje med NCC partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgifterna och fattar beslut tillsammans - allt för projektets bästa. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Bygga järnväg störningsfritt

Samtidigt som arbetet under jord görs måste all logistik ovan jord fungera normalt. Det gäller biltrafik, spårväg, säkra leveranser av el, fjärrvärme, internet och mycket mer. Det är ett stort pussel att lägga där många aktörer är inblandade.

NCC bygger också deletapp E02 Centralen samt har utfört de förberedande arbetena med ledningsomläggningar för Västlänken från Olskroksmotet i öst fram till Stenpiren i väst. En sträcka på nästan tre kilometer. 

Illustration: White Arkitekter

Per Kinell

Avdelningschef, Large Civil Projects Sweden, NCC Infrastructure