Drift och underhåll av gator, vägar och grönområden – vägservice dygnet runt, året om

Vi sköter drift- och underhåll av gator och grönområden. Ditt behov som kund styr valet av samarbetsformer för löpande service.

Vi har resurser för att vara på plats dygnet runt, året om. Vi kan renhållning, snöröjning, sandning och saltning samt skötsel av planteringar och gräsytor.

Vi underhåller också rast- och informationsplatser längs vägarna och ser till att trafiksäkerheten upprätthålls genom att viltstängsel, skyltar och vägräcken är funktionsdugliga. Dessutom har vi stor erfarenhet av trafikanordningsplaner.

Ansvar och kännedom

Åtagandet ingår ofta som en del i drift- och underhållskontrakt men går även att beställa separat.

Eftersom vi ofta utför vägservice under längre kontraktsperioder och har medarbetare som tar ansvar för vägen dygnet runt, hela året, får vi god kännedom om ”våra” vägar och områden. Det ger oss möjlighet att ge kunden förslag till förbättringar och bidra till en positiv utveckling av vägnätet.

Har du synpunkter på vad som görs på och kring vägen där NCC är entreprenör för Trafikverket?

Hur NCC som entreprenör ska prioritera i arbetet med drift och underhåll av vägarna avgörs av avtalet med vår kund. I så fall ska du i första hand vända dig till Trafikverkets kundservice 0771-921 921. Journalister vänder sig till Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00.

Besök gärna Trafikverkets webb för att få veta mer om vad som styr hur ofta vägen plogas, sandas eller vilken standard vägen ska ha där du bor eller verkar.