Vi bygger Sveriges vägar

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur och våra kompetensområden är att bygga vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och gedigna erfarenhet väl rustade för att vara med och bygga ut Sveriges vägar.

Bygga vägar

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden. 

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö
Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Trafikplats Tingstad, Göteborg

I centrala Göteborg har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt Trafikplats Tingstad. Vägar och broar som förbättrar Göteborgs utmanande trafiksituation.

Illustration över nya E14 vid Timmervägen-Blåberget, Sundsvall
Väg E14 Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

NCC har byggt en dubbelsidig motortrafikled för Trafikverket. En ny väg längs E14 utanför Sundsvall på 6 km. Den nya vägsträckan skapar tryggt och smidigt trafikflöde för tung transporttrafik och närboende pendlare.

På kamerans vadera sidor: två körbanor som kör mot horisonten, bland skog.
Två nya knutpunkter för Förbifart Stockholm

De nya trafikplatserna vid Hjulsta och Häggvik är komplexa och omfattande bro- och tunnelprojekt vid två av Sveriges mest trafikintensiva platser. Här är minimerad störning och ett effektivt genomförande centralt.

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö
Väg, E12 Umeå

Det är väg E12 som byggs ut mellan Röbäck och Norra länken. Sträckan utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå. Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden.