Vi bygger motorvägar, landvägar och gator

NCC bygger och renoverar alla typer av vägar – motorvägar, landsvägar samt gator, cykelvägar och gångvägar i samhällen och städer. Med vårt stora kunnande och gedigna erfarenhet rustar vi upp och bygger ut vägnätet.

Fram till 2033 görs en historisk satsning på transportsystemet i Sverige. Nya vägar och järnvägar ska byggas och underhållet stärks. Fokus ligger framförallt på att bygga samman Sverige och främja den regionala utvecklingen. NCC är med sitt stora kunnande och gedigna erfarenhet väl rustade för att vara med och bygga ut och rusta upp Sveriges vägar.

Bygger vägar

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden när vi bygger ut eller rustar upp vägnätet.

Det är stor skillnad att bygga väg i obruten terräng jämfört med att anlägga vägar och gator i urbaniserad miljö. I obyggd mark tillkommer att göra kompensationsåtgärder för växt- och djurliv vilket regleras i miljödomen, till exempel djurstigar och att återställa omkringliggande natur efter avslutat projekt. Genom vår erfarenhet kan vi bistå kunden med olika lösningar för kompensationsåtgärder när nya vägar byggs eller vägar rustas upp.

I en urbaniserad miljö är det helt andra faktorer att hantera i samband med vägbyggnation eller anläggningar av gator, cykel- och gångvägar. Här handlar det om att minimera störningar för tredje man och pågående verksamheter i området. Ofta måste ledningar i marken flyttas eller speciella försiktighetsåtgärder vidtas för att minska buller och vibrationer med hänsyn till omkringliggande byggnader och verksamhet som är extra känsliga för yttre påverkan. Vi har tät dialog med berörda och tar hänsyn till deras behov i planeringen och genomförandet av väg- och gatuprojektet.

 

 • Arbetare i varselkläder står under en bro.
  Trafik- och markarbeten Tingstad

  På uppdrag av Trafikverket bygger NCC trafiklösningar som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten vid Tingstadstunneln inför och under tiden den ska renoveras. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan med ett ordervärde på ca 100 MSEK.

 • NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö
  Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö säkrare

  För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

 • Trafikplats Tingstad, Göteborg

  I centrala Göteborg har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt Trafikplats Tingstad. Vägar och broar som förbättrar Göteborgs utmanande trafiksituation.

 • Illustration över nya E14 vid Timmervägen-Blåberget, Sundsvall
  Väg E14 Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

  NCC har byggt en dubbelsidig motortrafikled för Trafikverket. En ny väg längs E14 utanför Sundsvall på 6 km. Den nya vägsträckan skapar tryggt och smidigt trafikflöde för tung transporttrafik och närboende pendlare.

 • På kamerans vadera sidor: två körbanor som kör mot horisonten, bland skog.
  Två nya knutpunkter för Förbifart Stockholm

  De nya trafikplatserna vid Hjulsta och Häggvik är komplexa och omfattande bro- och tunnelprojekt vid två av Sveriges mest trafikintensiva platser. Här är minimerad störning och ett effektivt genomförande centralt.

 • NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö
  Väg, E12 Umeå

  Det är väg E12 som byggs ut mellan Röbäck och Norra länken. Sträckan utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå. Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden.