LNG – Naturgasterminaler

LNG betyder ”Liquefied Natural Gas”, d.v.s. flytande naturgas. Transporter och lagring av gas i flytande form gör att väsentligt större volymer energi kan hanteras inom samma transport och lagringsvolymer volymer som för gas i gasform (volymförhållande 1/600).

I samarbete med CRYO bygger vi ut Sveriges förmåga att ta emot naturgas.

I sig är detta en stor miljövinning men stora fördelar finns även vid användandet av naturgas som kan ersätta kol och olja i väldigt många sammanhang. För att få naturgasen i flytande form så måste den kylas ner till -162 °C. Detta ställer stora krav på utformningen på lager och terminaler där gasvätskan hanteras.

Genom sitt höga energiinnehåll och låga kolinnehåll kan naturgasen bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen. Ju mer olja och kol som ersätts med naturgas, desto mindre koldioxidutsläpp per använd energimängd. Dessutom reduceras utsläppen av andra skadliga ämnen. På sikt förbereder användningen av naturgas också vår energihushållning för den förnyelsebara biogasen genom att infrastruktur för naturgas likväl kan användas för biogas.

Med oss kan ni få helhetsleverans då vi även utför relaterade hamn och markarbeten. Med stor framgång har vår samarbetsform Partnering använts för LNG terminalen i Nynäshamn, en samarbetsform som är speciellt lämplig för denna typ av projekt med hög komplexitet och stringenta tider.

Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure