Samverkansprocess

För NCC:s koncept renovering har vi utvecklat en särskild samverkansprocess. Syftet är att ge oss de bästa förutsättningarna att skapa en funktionell och kostnadseffektiv renovering, som respekterar både de boendes och fastighetsägarens intressen.

Den tillit som krävs för en framgångsrik renovering tror vi skapas genom dialog, öppenhet och samverkan. Det är även viktigt att veta vilken pengapåse vi har och att renoveringen blir kostnadseffektiv. Därför samarbetar vi i partnering vid NCC:s koncept för renovering. Vårt samarbete delas in i tre faser: förstudie, projektering och genomförande.

Förstudie

Under förstudien lägger vi grunden till genomförandets olika delar, från teknisk behovsinventering till dialog och inventering av olika intressenters behov. Miljonprogramsklockan hjälper oss att se till helheten och samtidigt förstå det unika i området. Med hjälp av en kalkyl kan vi jämföra våra olika renoveringspaket utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. En gemensam programdeklaration formas för projektet.

Projektering

Under projekteringen analyserar vi risker och möjligheter på djupet, fångar upp individuella val genom hyresgästdialog, gör inköp och planerar det tekniska genomförandet i detalj. Samråd med hyresgästerna är också en viktig del. Det är mycket som ska falla på plats samtidigt. Tack vare vår nära samverkan i partnering kan vi lättare göra nödvändiga förändringar under resans gång.

Genomförande

Under hela genomförandet följer vi regelbundet upp ekonomi, tidplan, risker och möjligheter. De boende måste också känna sig trygga och välinformerade hela vägen. För oss är det viktigt att lämna över och utbilda driftspersonal när vi är klara med vårt arbete. Nu följs även energiberäkningar upp, hyresgästuppföljning görs och eventuella fel korrigeras. I en avslutande workshop delar vi våra gemensamma erfarenheter från projektet.

Hur fungerar partnering?

Partnering bygger på att projektets nyckelaktörer arbetar mot gemensamma mål och löser uppdraget tillsammans. Utgångspunkten för samarbetet är en gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi. Resultatet är både ett smidigare projekt och en bättre lösning som bättre omfamnas av de boende. Större delaktighet, ökat engagemang och arbetsglädje är andra fördelar.