Samverkansprocess

För Hållbar renovering har vi utvecklat en särskild samverkansprocess. Syftet är att ge oss de bästa förutsättningarna att skapa en funktionell, kostnadseffektiv och hållbar renovering, som respekterar både de boendes och fastighetsägarens intressen.

Den tillit som krävs för en framgångsrik renovering tror vi skapas genom dialog, öppenhet och samverkan. Det är även viktigt att veta vilken pengapåse vi har och att renoveringen blir kostnadseffektiv. Därför samarbetar vi i partnering vid en Hållbar renovering. Vårt samarbete delas in i tre faser: förstudie, projektering och genomförande.

Förstudie

Under förstudien lägger vi grunden till genomförandets olika delar, från teknisk behovsinventering till dialog och inventering av olika intressenters behov. Miljonprogramsklockan hjälper oss att se till helheten och samtidigt förstå det unika i området. Med hjälp av en hållbarhetskalkyl kan vi jämföra våra olika renoveringspaket utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. En gemensam programdeklaration formas för projektet.

Projektering

Under projekteringen analyserar vi risker och möjligheter på djupet, fångar upp individuella val genom hyresgästdialog, gör inköp och planerar det tekniska genomförandet i detalj. Samråd med hyresgästerna är också en viktig del. Det är mycket som ska falla på plats samtidigt. Tack vare vår nära samverkan i partnering kan vi lättare göra nödvändiga förändringar under resans gång.

Genomförande

Under hela genomförandet följer vi regelbundet upp ekonomi, tidplan, risker och möjligheter. De boende måste också känna sig trygga och välinformerade hela vägen. För oss är det viktigt att lämna över och utbilda driftspersonal när vi är klara med vårt arbete. Nu följs även energiberäkningar upp, hyresgästuppföljning görs och eventuella fel korrigeras. I en avslutande workshop delar vi våra gemensamma erfarenheter från projektet.

Hur fungerar partnering?

Partnering bygger på att projektets nyckelaktörer arbetar mot gemensamma mål och löser uppdraget tillsammans. Utgångspunkten för samarbetet är en gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi. Resultatet är både ett smidigare projekt och en mer hållbar lösning som bättre omfamnas av de boende. Större delaktighet, ökat engagemang och arbetsglädje är andra fördelar.

Bild på Madeleine Nobs, Affärsutvecklare Hållbara affärer NCC Building
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building Sweden

Bild på ett av Fittjas klassiska lägenhethus som ingår i renovering av miljonprogrammet, sedd nedifrån.
Fittja People's Palace, Stockholm

NCC har i samverkan med arkitektkontoret Spridd tagit fram Fittja People's Palace särskilt för renovering av miljonprogramshus.

I bild syns solpaneler på lägenhetstak.
Miljonprogrammet, Stockholm

Utmaningen att skapa en trygg och attraktiv allmännytta är stor då upprustningen av fastigheter från 1960- och 1970-talens miljonprogram ska renoveras i Stockholmsområdet. NCC utvecklar tillsammans med Stockholmshem socialt och miljömässigt hållbara boendemiljöer.