Bild på ett av Fittjas klassiska lägenhethus som ingår i renovering av miljonprogrammet, sedd nedifrån.

Fittja People's Palace – renovering för folket

NCC har i samverkan med arkitektkontoret Spridd tagit fram Fittja People's Palace särskilt för renovering av miljonprogramshus. Det är ett koncept som respekterar de boendes intressen samtidigt som det ger enkla och funktionella lösningar på renoveringsbehovet. Konceptet vann första pris i den svenska delen i tävlingen Nordic Built Challenge.

Fittja People's Palace är en del av NCCs helhetskoncept Hållbar Renovering. NCC och Spridd har tagit fasta på att skapa ett koncept som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. En viktig grundsten är att de boende och andra lokala intressenter får inflytande i renoveringen som ska göras via en väl genomtänkt samarbetsprocess. Samarbetsprocessen ska mynna ut i en lösning som gör det ekonomiskt hållbart för de boende. NCC har stor erfarenhet av att driva samverkansprojekt och detta koncept är en utvidgning av NCCs partneringmodell.

Ramavtalet löper sex till åtta år och värderas till cirka en miljard SEK.

Renovering för folket

Nöjda hyresgäster är ett gott tecken på en lyckad renovering. Då krävs en lösning som utgår från de förutsättningar som finns för de som bor och verkar i området. I Fittja People's Palace har vi tagit tillvara på kunskap från såväl sociala utredningar som planprogram för området. Genom att nyttja redan befintliga utredningar kan vi också snabbare komma framåt i processen mot slutmålet – nöjda hyresgäster.

Att ta in information från lokala intressenter och att skapa ett socialt engagemang ser vi som viktiga parametrar för ett lyckat resultat. I renoveringsprojektet tas lokala förmågor tillvara genom lärlingsprogram (NCC jobbskola) och förbättringar görs i närområdet som ökar tryggheten och skapar en trevlig miljö att umgås i.

Tre renoveringspaket

Konceptet innehåller tre alternativa renoveringspaket small, medium och large. Paketen är framtagna utifrån de vanligaste renoveringsbehoven i miljonprogrammen med tanke på bland annat ålder och arkitektonisk utformning. Det minsta paketet innebär en hyreshöjning på endast 10 procent och det största en hyreshöjning på 25 procent. Poängteras bör att paketen inte är fasta utan endast syftar till att ge en indikation på kostnadsnivå och energibesparingar. Exakt vilka renoveringar som ska göras bestäms inom ramen för det specifika projektet.

Enrgieffektivitet, återvinning och gemenskap

En miljömässigt hållbar renovering handlar självklart om att hitta byggnadstekniska sätt att få bästa möjliga energieffektivitet i fastigheten. Men det handlar också om återvinna material istället för att slänga och köpa nytt. Många miljonprogramshus är byggda av robusta kvalitetsmaterial och vi ser på möjligheterna att ta tillvara på värdet i befintliga material.

En annan aspekt som vi vill uppmuntra är mer kollektiva lösningar vilket stärker gemenskapen och ansvarstagandet i det lokala samhället. I vårt koncept ser vi över möjligheterna att till exempel ha gemensamma verktygsförråd, tvättstugor och lokala odlingar.

Om Nordic Built Challenge

Nordic Built Challenge är en öppen, interdisciplinär designtävling för renovering av en existerande byggnad i varje nordiskt land. Syftet med tävlingen är att stimulera innovation och utveckling av hållbara, genomförbara och skalbara renoveringskoncept för de vanligaste byggnadstyperna i Norden. De fem vinnarna av Nordic Built Challenge får ett konsultavtal med fastighetsägarna och möjligheten att förverkliga sina projekt. Dessutom deltar de i tävlingen om Nordic Built Challenge Award och ett pris på 1 000 000 norska kronor. Nordic Built Challenge är en del av programmet Nordic Built, som genomförs av Nordisk Innovation i perioden 2012-2014. För ytterligare information: www.nordicinnovation.org/nordicbuilt

Juryns motivering: "Fittja People's Palace har som helhet lyckats balansera önskemålet om modernisering och energieffektivisering med respekt för de boendes ekonomi, hushållande av jordens resurser och kulturhistoriska hänsyn."

Se filmen om konceptet Fittjas Peoples Palace och invigningen av konstverket Fittja- Mitt Hem:

Bild på Madeleine Nobs, Affärsutvecklare Hållbara affärer NCC Building
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building Sweden