Miljonprogramsklockan

Miljonprogramsklockan är ett heltäckande analysverktyg för att fånga upp de olika dimensionerna inom konceptet renovering. Modellen innebär en strategi för hur vi ska kunna ta tillvara befintliga kvaliteter i området och samtidigt hålla nere kostnaderna så att de boende kan bo kvar i sina hem.

Attraktiva boendemiljöer tror vi är resultatet av ett helhetstänk där alla delar samverkar. Miljonprogramsklockan hjälper oss att navigera rätt i renoveringen. Genom klockans tolv ”klockslag” kan vi se till helheten och samtidigt förstå det unika i varje område. En slags checklista för att uppnå just den renovering för alla som vi strävar efter. Målet är att de boende ska vilja bo kvar, ha råd att bo kvar och att nya människor ska vilja flytta hit.

1. Se det som redan finns

Vilka befintliga kvaliteter finns och hur tar vi vara på dem? Vi kartlägger allt från ursprunglig områdesidé och livet på platsen till gedigna material och funktioner.

2. Involvera boende

En löpande dialog med de boende är nyckeln till lokalt engagemang och ett lyckat projekt. Vi rekryterar medarbetare från huset eller området.

3. Ta tillvara grönområden

Den gamla devisen ”grönt är skönt” stöds av modern forskning. Rekreationsmöjligheter ses över och förädlas eller uppdateras.

4. Förädla centrum och bottenvåningar

Det lokala affärs- och föreningslivet är områdets hjärta. Hur skapas ett levande centrum genom mötesplatser, service och kollektiva tjänster?

5. Utveckla hus och område

Finns det utrymmen som kan aktiveras och förtätas? Genom att tillföra boyta kan vi finansiera delar av renoveringen och skapa nya ägandeformer.

6. Nyttja befintlig infrastruktur

Vägen till trygghet och trivsel i ett område går ofta via ökad rörlighet och ibland också rumslig omprogrammering. Hur utnyttjar vi det som finns på bästa sätt?

7. Se den tekniska rationaliteten

Miljonprogrammet erbjuder robusta och flexibla byggnader. Vi utnyttjar detta för att renovera effektivt och skapa utrymme för ny teknik och digitala lösningar.

8. Använd kollektivtrafiken

I samhället står kollektivtrafiken i centrum – inte bilarna. Vi utnyttjar den kollektivtrafik som finns och öppnar för alternativ, t.ex. cykelpendling.

9. Se det regionala perspektivet

Fler levande centrum lokalt främjar stadsutvecklingen regionalt. Kultur, service och tvärförbindelser förbättrar levnadsförhållanden och skapar en positiv spiral.

10. Använd kollektiva tjänster

Delade funktioner stärker gemenskapen och bidrar till en mer resurseffektiv livsstil. Det kan t.ex. vara odlingar, tvättstugor, bilpooler eller verktygsbibliotek.

11. Mobilisera ägande och ansvar

Många stora aktörer kan verka i ett område, t.ex. kommun, allmännytta, privata fastighetsägare och föreningar. Hur får vi alla att dra åt samma håll, samtidigt?

12. Skapa partnerskap och en transparent process

Konceptet renovering kräver öppen dialog och nära samarbete mellan oss och vår uppdragsgivare. Samverkan i partnering ger oss de bästa förutsättningarna.