NCC:s årsstämma 2016

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2015: utdelning av samtliga aktier i HoldCo Residential 1 AB (publ), org. nr. 556928-0380 ("Housing" under namnändring till Bonava) och kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 november 2016. Styrelsen fick mandat att fastställa en avstämningsdag under 2016 för utdelningen av aktierna i Housing.

En informationsbroschyr om utdelningen av aktierna i Housing finns tillgänglig på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2016.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2015 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Sven-Olof Johansson, Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson. Olof Johansson har avböjt omval. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 3 600 000 SEK, fördelat på 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget valdes det registrerade revisionsbolaget EY (Ernst & Young AB), med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2017.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder samt nyval av Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2016) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Vidare beslutades att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2015 ska fortsätta att tillämpas med följande justering till följd av att LTI 2016 antogs. Den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen minskar med tio procentenheter för VD till 50 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2016 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2016. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2013, LTI 2014 och LTI 2015) samt LTI 2016.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som gavs av årsstämman den 12 april 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, Chef Corporate Relations NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC AB, 070 884 74 69, 08 585 522 21

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016, kl.19.00.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på

62 Mdr SEK och 18 000 anställda.