Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2016 har på aktieägares begäran 432 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 320 139 807.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 23 522 665 aktier av serie A och 84 913 157 aktier av serie B. Bolaget innehar 568 054 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016, kl 19.45.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 00 anställda.