“Ett av mina bästa projekt under 15 år i VA-branschen”

Om- till-, och nybyggnaden av Simsholmens avloppsreningsverk i Jönköpings kommun blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering. Roger Rohdin, VA-chef i kommunen, är mycket nöjd.

Jönköping växer och avloppsreningsverket från 1968 behövde moderniseras och byggas ut för att klara högre krav på rening och betjäna de drygt 70 000 invånarna i Jönköping och omgivande samhällen. Eftersom såväl kontor som bostäder byggs allt närmare reningsverket blev kraven på att hantera lukten viktiga.

– Om vi hade vi gjort en traditionell entreprenad skulle vi behöva ta fram ett väldigt omfattande förfrågningsunderlag med många konsulttimmar. Vi ville testa partnering eftersom vi då skulle få mycket kvalificerad input in i projektet genom det djupa samarbete som partnering innebär, säger Roger Rohdin, VA-chef, beställare av projektet och en av initiativtagarna till att kommunen skulle göra projektet i samverkan.

Under hela byggprojektet var reningsverket i drift, byggnationen utfördes därför stegvis under 2016 och 2017. I all planering var kommunens driftspersonal med vilket var positivt ur flera aspekter, dels den ökade verksamhetskännedomen som fler i personalen fick. Men kanske framförallt en bättre slutprodukt ur ett användar- och driftsperspektiv då driftspersonalen direkt kunde komma med inspel och bedömningar för att skapa en så störningsfri drift som möjligt.

Kvalitet i fokus

Som brukligt i partneringprojekt satte parterna tillsammans mål för projektet och beslutade om hur balansen mellan ekonomi, tid och kvalitet skulle se ut. Den triangeln gick man tillbaka till när det uppstod svårigheter.

En sådan svårighet gällde intagsdelen, dvs den del av reningsverket som först tar emot avloppsvattnet från VA-systemet. Den lösning som hade projekterats innebar att man skulle påla precis bredvid den gamla ledningen och det fanns risk att den kunde skadas under arbetet. Ledningen skulle dessutom hamna under den nya byggnaden vilket skulle försvåra underhåll och service. Med stöd i måltriangeln beslöts att ledningen skulle dras om eftersom det skulle ge det bästa kvalitetsmässiga resultatet i långa loppet.
Att designa och dimensionera om- och utbyggnaden för ventilationsåtgärder och luftreningsaggregat för att ta ner lukten var en viktig del i projektet.

– Luktreduktion är svårt, folk är olika känsliga, säger Roger Rohdin, men vi har jobbat med standardiserade metoder och paneler så vi håller oss under det värde på två luktenheter som vi kommit överens om i Jönköpings kommun.

Roger Rohdin, VA-chef Jönköpings kommun. Foto: Susanne Kinnunen