Upprustning av Sveriges miljonprogram

Som en av Sveriges största samhällsbyggare vill vi på NCC dela vår kunskap och expertis om hur vi kan bidra till att lösa Sveriges utmaningar. Vi har därför sammanställt en rapport som beskriver utmaningarna och möjligheterna med att rusta upp Sveriges miljonprogram. I rapporten ger vi också våra rekommendationer.

NCC har under lång tid arbetat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner och fastighetsbolag för att rusta upp det befintliga beståndet. Under detta arbete har vi på nära håll sett många av de stora utmaningar som finns, och vi kan konstatera att upprustningen av miljonprogrammet är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren.

Denna rapport ska bidra till att öka kunskapen om det vi på NCC kan bäst, nämligen att planera, bygga och leda byggprojekt som kan lösa några av våra mest komplexa samhällsproblem. Samhällsprojekt som om de byggs och hanteras på rätt sätt kan leda till ökad sysselsättning, stora vinster för klimat och miljö, till samhällsnyttan och till ett bättre och mer robust Sverige.

330 000 lägenheter är i behov av upprustning

Nära var femte av Sveriges nuvarande bostäder byggdes mellan 1965 och 1974, under de så kallade miljonprogramsåren. Var fjärde invånare bor i en bostad från de åren. När nu över 50 år har passerat visar nya siffror som NCC har låtit SCB ta fram att drygt hälften av de cirka 650 000 lägenheterna i miljonprogrammet, cirka 330 000, är i behov av upprustning.

Upprustningsskulden skapar sociala utmaningar och ger en sämre levnadsstandard för de boende. Vi ser områden som är i akut behov av renovering och av åtgärder för att skapa trygga och bra när– och boendemiljöer, samtidigt som husen också behöver klimat- och tillgänglighetsanpassas.

Kartillustration över antal (till höger) respektive andel (till vänster) lägenheter byggda mellan 1965 och 1974 som ännu inte upprustats. Källa: SCB/Fastighetstaxeringsregistret (FTR) 2020.