Västerås Lasarett, Västerås

Förnyelse av Västerås lasarett i partnering. Det gynnsamma samarbetet resulterade i att akuten kunde öppna fem månader tidigare än planerat.

Under en fyraårsperiod har NCC förnyat Västerås lasarett (Västmanlands Sjukhus, Västerås). Arbetet har utförts i tre etapper, den första var en helt ny vårdbyggnad, den andra var ett bassängbyggnad och den sista en om- och tillbyggnad av akutmottagningen samt nybyggnad av en reservkraftsanläggning. Genom samarbetsformen partnering skapades en effektiv organisation med ett mycket gott resultat avseende tid, ekonomi och kvalitet. Det gynnsamma samarbetet resulterade bland annat i att akuten kunde öppna fem månader tidigare än planerat.

Unik vårdbyggnad med enpatientrum

En unik vårdbyggnad om totalt 20 000 m² uppfördes där enkelrum är standard för patienterna. Istället för stora salar med plats för flera patienter har huset 192 enpatientrum. Varje rum har egen toalett och dusch, vilket minskar risken att sprida smitta mellan patienter samt ger en lugnare vårdmiljö för patienten. Vårdbyggnaden har nio plan varav två är källarplan med teknik- och omklädningsutrymmen. Det finns möjlighet att bygga på med ytterligare fem plan.

Hus med två terapibassänger

Där den nuvarande vårdbyggnaden står låg tidigare en byggnad med bassäng som revs. Istället byggdes ett nytt och modernt hus med två terapibassänger. Huset byggdes i anslutning till den nya vårdbyggnaden. Balkongerna samt de rostfria bassängerna från den rivna bassängbyggnaden kunde återanvändas.

Intimt samarbete när akuten byggdes

Den sista etappen bestod av om- och tillbyggnad av akutmottagningen samt nybyggnad av en transformatorstation med reservkraftanläggning. Under ombyggnaden flyttades akutverksamheten till tillfälliga lokaler för att efter färdigställandet flytta tillbaka till de om- och tillbyggda lokalerna. En noggrann planering och ett intimt samarbete mellan byggprojektledningen och vårdledningen gjorde att den kritiska akutverksamheten fungerade väl under hela byggtiden.

Partnering snabbade på processen

Projektet genomfördes som en totalentreprenad i partnering. Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Gemensamma mål togs fram där fokus låg på rätt produkt, rätt process och rätt kostnad. Ett bra och kreativt samarbete bidrog till att byggtiden av akuten kunde förkortas med cirka fem månader.

Vissa byggnader i projektet är GreenBuilding. Energiförbrukningen kan hållas nere med hjälp av exempelvis solceller på taket.

Bild på Anders Lindkvist, projektchef NCC Building Västmanland/Sörmland. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden