Arkitektskiss: Weco och PeGe Hillinge

Vårvik, Trollhättan

Trollhättan växer med en nya stadsdel, Vårvik. NCC har fått i uppdrag att på olika sätt förbereda marken och möjliggöra utbyggnaden.

I två etapper fram till 2022 ska NCC skapa hållbara lösningar för Vårviks infrastruktur i form av vatten- och avloppsnät, gator, gång- och cykelvägar och förstärkning av älvkanterna för att förhindra skred och ras. Dagvattendammar kommer att anläggs för att ta hand om och rena dagvattnet i stadsdelen. En betydande det av uppdraget består av sanering av mark i ett gammalt industriområdet.  

Det är ca 40 000 kvadratmeter som ska saneras. På området fanns tidigare en metallindustri som tillverkade sågblad och klingor vilket har lett till att marken är förorenad med tungmetaller och kolväten. Marken är också starkt förorenad av olja och tungmetallhaltiga biprodukter.  

Älvkanterna mot Göta Älv är i dåligt skick och ska stärkas upp för att förhindra skred och ras. En del industribyggnader är i dåligt skick och ska rivas. 

Projektet är in delat i två etapper. Etapp 1 omfattar sanering av förorenad mark, rivningsarbeten och stabiliserande åtgärder för älvkanten. Arbetet med etapp 1 är påbörjat och beräknas vara klart under 2021

Projekteringen för etapp 2 börjar under hösten 2019, byggstart senhösten 2021 med beräknad byggslut 2022. I etapp två ingår vatten- och avloppsnät, lösningar för dagvattenrening, vägar samt gång- och cykelvägar. 

Robert Angmyr

Produktionschef, NCC Infrastructure