Arkitektskiss: Weco och PeGe Hillinge
Illustration i form av flygliknande foto över stadsdelen Vårvik, Trollhättan.

Vårvik, Trollhättan

Trollhättan växer med den nya stadsdelen Vårvik. NCC har fått i uppdrag att att möjliggöra utbyggnaden genom att på olika sätt förbereda marken, bygga VA-nät, gator och torg, dagvattenhantering med mera.

I två etapper fram till 2022 ska NCC skapa hållbara lösningar för Vårviks infrastruktur i form av vatten- och avloppsnät, gator, gång- och cykelvägar och förstärkning av älvkanterna för att förhindra skred och ras.

En betydande det av uppdraget består av sanering av mark i ett gammalt industriområdet. Det är ca 40 000 kvadratmeter som ska saneras. På området fanns tidigare en metallindustri som tillverkade sågblad och klingor vilket har lett till att marken är förorenad med tungmetaller och kolväten. Marken är också starkt förorenad av olja och tungmetallhaltiga biprodukter.  

Älvkanterna mot Göta Älv är i dåligt skick och ska stärkas upp för att förhindra skred och ras. En del industribyggnader är i dåligt skick och ska rivas. 

Projektet är indelat i två etapper. Etapp 1 omfattade sanering av förorenad mark, rivningsarbeten och stabiliserande åtgärder för älvkanten. Arbetet med etapp 1 är påbörjat och färdigställdes tack vare den milda vintern 20-21 fyra månader snabbare än beräknat. 

Projekteringen för etapp 2 påbörjades under hösten 2019 med beräknad  byggstart senhösten 2021 och beräknat byggslut 2022. I etapp två ingår vatten- och avloppsnät, gator samt gång- och cykelvägar samt lösningar för dagvattenrening där dagvattendammar kommer att anläggs för att ta hand om och rena dagvattnet i stadsdelen.

Robert Angmyr

Produktionschef, NCC Infrastructure